Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο-σκοπό την εξειδίκευση των νέων πτυχιούχων ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην προαγωγή των γνώσεων στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής δημιουργώντας στελέχη ικανά:
α) να δραστηριοποιηθούν, μελλοντικά, επαγγελματικά στο χώρο των επιχειρηματικών οντοτήτων του δημόσιου ή/και ιδιωτικού τομέα ως ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές, εσωτερικοί ελεγκτές, λογιστές-φοροτεχνικοί, σύμβουλοι επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικοί αναλυτές, επενδυτικοί σύμβουλοι-διαχειριστές χαρτοφυλακίου ή ανώτατα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα,
β) να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών στα γνωστικά αντικείμενα της λογιστικής και χρηματοοικονομικής.
Επίσης, στοχεύει στην επιμόρφωση ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένες δραστηριότητες τους.
Το συνεκτικό υπόβαθρο των δύο κατευθύνσεων του ΠΜΣ στην «Λογιστική και Χρηματοοικονομική» είναι ο συνδυασμός θεωρητικής γνώσης για την κατανόηση της λειτουργίας της οντότητας με την πρακτική εκπαίδευση σε θέματα της λογιστικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα.

Το ΠΜΣ στη «Λογιστική και Χρηματοοικονομική» οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Χρηματοοικονομική» με τις εξής κατευθύνσεις:
(α) Λογιστική και
(β) Χρηματοοικονομική.

 

Συγκριτικά Πλεονεκτήματα του ΠΜΣ:

Το ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική προσφέρει στους νέους απόφοιτους την δυνατότητα απόκτησης πιστοποίησης από το Association of Chartered Certified Accountants - ACCA, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την επιτυχημένη τους ανέλιξη στον επαγγελματικό στίβο.

Το Πρόγραμμα Σπουδών
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ο φοιτητής απαιτείται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί με επιτυχία σε συνολικά δέκα (10) μαθήματα.
Με την έναρξη του δεύτερου εξαμήνου ο φοιτητής επιλέγει την κατεύθυνση που επιθυμεί να ακολουθήσει ενώ κατά την διάρκεια των θερινών μηνών οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Χρονική Διάρκεια
Πρόκειται για εντατικό πρόγραμμα διάρκειας ενός (1) έτους (δύο (2) εξάμηνα διδασκαλία μαθημάτων και εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών). Έναρξη Μαθημάτων: Χειμερινό Εξάμηνο, (Μέγιστη Διάρκεια Σπουδών: 5 εξάμηνα).