Ο σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (ΠΜΣ-Λ&Χ) που λειτουργεί το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ.70628/Β7 απόφασης του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 1566Β/20.10.2004) είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος και των ομολόγων Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ ημεδαπής και αλλοδαπής, ώστε να μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή των γνώσεων στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής και στη δημιουργία στελεχών ικανών:

  1. να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο χώρο των επιχειρήσεων, των συμβούλων επιχειρήσεων ή της δημόσιας διοίκησης,
  2. να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της στην πράξη στις αντίστοιχες δύο περιοχές.

Το ΠΜΣ-Λ&Χ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική στις κατευθύνσεις:

  1. Λογιστική
  2. Χρηματοοικονομική.

Ως χρονική διάρκεια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Λογιστική και Χρηματοοικονομική», ορίζονται οι δώδεκα (12) μήνες. Μέρος του χρόνου (τουλάχιστον 3 μήνες μετά τη λήξη των μαθημάτων) διατίθεται για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας.

 

Συγκριτικά Πλεονεκτήματα του ΠΜΣ:

Το ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική προσφέρει στους νέους απόφοιτους την δυνατότητα απόκτησης πιστοποίησης από το Association of Chartered Certified Accountants - ACCA, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την επιτυχημένη τους ανέλιξη στον επαγγελματικό στίβο.

Το Πρόγραμμα Σπουδών
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ο φοιτητής απαιτείται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί με επιτυχία σε συνολικά δέκα (10) μαθήματα.
Με την έναρξη του δεύτερου εξαμήνου ο φοιτητής επιλέγει την κατεύθυνση που επιθυμεί να ακολουθήσει ενώ κατά την διάρκεια των θερινών μηνών οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Χρονική Διάρκεια
Πρόκειται για εντατικό πρόγραμμα διάρκειας ενός (1) έτους (δύο (2) εξάμηνα διδασκαλία μαθημάτων και εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών). Έναρξη Μαθημάτων: Χειμερινό Εξάμηνο, (Μέγιστη Διάρκεια Σπουδών: 5 εξάμηνα).