ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
(Σύνολο ECTS - Γ' Εξαμήνου 30 ECTS)

 

Εκπόνηση και συγγραφή Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας (30 ECTS)
O/η μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια θα πρέπει να καταθέσει ένα προκαταρκτικό περίγραμμα έρευνας για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Σε αυτό το προκαταρκτικό περίγραμμα έρευνας θα πρέπει να προσδιορίζεται το θέμα που θα αναλυθεί, η μεθοδολογία και η αρθρογραφία-βιβλιογραφία που θα χρησιμοποιηθεί. Η αποδοχή της πρότασης για έρευνα γίνεται με κριτήρια τη συνάφεια του θέματος με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, τη συμβολή σε αναμενόμενα οφέλη και τα στοιχεία πρωτοτυπίας στην προσέγγιση. Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική. Υπάρχει η δυνατότητα συγγραφής στην αγγλική γλώσσα μετά τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα και την έγκριση της Συνέλευσης. Σε περίπτωση κατά την οποία η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συντάσσεται στην αγγλική γλώσσα, ο υποψήφιος πρέπει να συμπεριλάβει εκτεταμένη περίληψη της εργασίας του στην ελληνική (Αναλυτικά, βλ. σχετικά άρθρα Κανονισμού Λειτουργίας).