Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο-σκοπό την εξειδίκευση των πτυχιούχων ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην προαγωγή των γνώσεων στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής, Φορολογίας και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης δημιουργώντας εξειδικευμένα στελέχη ικανά:
α) να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο χώρο των επιχειρηματικών οντοτήτων του δημόσιου ή/και ιδιωτικού τομέα ως ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές, εσωτερικοί ελεγκτές, λογιστές-φοροτεχνικοί, σύμβουλοι επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικοί αναλυτές, επενδυτικοί σύμβουλοι, διαχειριστές χαρτοφυλακίου, στελέχη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ή ανώτατα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα,
β) να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών στα γνωστικά αντικείμενα της λογιστικής, φορολογίας και χρηματοοικονομικής διοίκησης.
Επίσης, στοχεύει στην επιμόρφωση ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένες δραστηριότητες τους.
Το συνεκτικό υπόβαθρο των δύο ειδικεύσεων του ΠΜΣ στη «Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Accounting Taxation and Financial Management)» είναι ο συνδυασμός θεωρητικής γνώσης για την κατανόηση της λειτουργίας της οντότητας με την πρακτική εκπαίδευση σε θέματα της λογιστικής φορολογίας και χρηματοοικονομικής διοικητικής επιστήμης του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα.

Το ΠΜΣ στη «Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Accounting Taxation and Financial Management)» οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Accounting Taxation and Financial Management)» με τις εξής ειδικεύσεις:
(α) Λογιστική Φορολογία και
(β) Χρηματοοικονομική Διοίκηση.

 

Συγκριτικά Πλεονεκτήματα ΠΜΣ:

Το ΠΜΣ-ΣΛΧ προσφέρει την δυνατότητα απόκτησης πιστοποίησης από το Association of Chartered Certified Accountants - ACCA, δημιουργώντας νέες προοπτικές στην επαγγελματική τους απασχόληση.

Το Πρόγραμμα Σπουδών
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ο μεταπτυχιακός φοιτητής παρακολουθεί και εξετάζεται με επιτυχία σε συνολικά δέκα (10) μαθήματα. Με την έναρξη του δεύτερου εξαμήνου ο φοιτητής επιλέγει την κατεύθυνση που επιθυμεί να ακολουθήσει ενώ κατά την διάρκεια του τρίτου εξαμήνου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν τη διπλωματική τους εργασία.

Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) εξάμηνα (δύο (2) εξάμηνα διδασκαλία μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο εκπόνηση διπλωματικής εργασίας). Έναρξη Μαθημάτων: Εαρινό Εξάμηνο, (Μέγιστη Διάρκεια Σπουδών: 6 Εξάμηνα).