Ο σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) για Στελέχη Επιχειρήσεων που οργανώνει και λειτουργεί το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ 101624/Β7 απόφασης του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 2054Β/06.10.08) και τις διατάξεις του Ν. 3685/08 είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος και των ομολόγων Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ ημεδαπής και αλλοδαπής, ώστε να μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή των γνώσεων στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής και στη δημιουργία στελεχών ικανών:

  1. να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο χώρο των επιχειρήσεων, των συμβούλων επιχειρήσεων ή της δημόσιας διοίκησης,
  2. να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών στην πράξη.

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων που παράλληλα με την επαγγελματική τους δραστηριότητα επιθυμούν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων του προγράμματος γίνεται είτε δια ζώσης, αποκλειστικά Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο, είτε σε συνδυασμό με τη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Το ΠΜΣ για στελέχη επιχειρήσεων οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση για στελέχη επιχειρήσεων στις κατευθύνσεις:

  1. Λογιστική
  2. Χρηματοοικονομική

Ως ελάχιστη χρονική διάρκεια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση» για στελέχη επιχειρήσεων, ορίζονται σε τρία (3) εξάμηνα εκ των οποίων τα δύο (2) εξάμηνα διατίθενται για την παρακολούθηση των μαθημάτων και το τρίτο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

 

Συγκριτικά Πλεονεκτήματα ΠΜΣ:

Το ΠΜΣ-ΣΛΧ προσφέρει την δυνατότητα απόκτησης πιστοποίησης από το Association of Chartered Certified Accountants - ACCA, δημιουργώντας νέες προοπτικές στην επαγγελματική τους απασχόληση.

Το Πρόγραμμα Σπουδών
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ο μεταπτυχιακός φοιτητής παρακολουθεί και εξετάζεται με επιτυχία σε συνολικά δέκα (10) μαθήματα. Με την έναρξη του δεύτερου εξαμήνου ο φοιτητής επιλέγει την κατεύθυνση που επιθυμεί να ακολουθήσει ενώ κατά την διάρκεια του τρίτου εξαμήνου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν τη διπλωματική τους εργασία.

Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) εξάμηνα (δύο (2) εξάμηνα διδασκαλία μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο εκπόνηση διπλωματικής εργασίας). Έναρξη Μαθημάτων: Εαρινό Εξάμηνο, (Μέγιστη Διάρκεια Σπουδών: 6 Εξάμηνα).