ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
(Σύνολο ECTS - Α' Εξαμήνου 30 ECTS)

1. Στρατηγική Διοικητική Λογιστική για τη Λήψη Αποφάσεων (6 ECTS)
Το παρόν μάθημα σκοπεύει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων που απαιτούνται για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων σε μια επιχείρηση-οργανισμό μέσα από την περιγραφή των μεθόδων και αρχών της Διοικητικής Λογιστικής. Ειδικότερα, αναπτύσσονται μέθοδοι όπως προϋπολογισμοί και ανάλυση πρότυπου κόστους που βοηθούν τόσο στον σχεδιασμό όσο και στον έλεγχο και τη λήψη αποφάσεων σε μια οικονομική οντότητα.

2. Χρηματοοικονομική Διοίκηση (6 ECTS)
Οι επιχειρηματικές αποφάσεις, ανεξάρτητα του πλαισίου στο οποίο λαμβάνονται π.χ. επίπεδο διοίκησης, λειτουργία της επιχείρησης, έχουν τη χρηματοοικονομική τους διάσταση. Η εξέταση και η κατανόηση αυτής της διάστασης είναι καθοριστικής σημασίας για τη μακροχρόνια βιωσιμότητα της επιχείρησης. Αυτή η ανάγκη αντικατοπτρίζεται στην ύλη του μαθήματος. Το μάθημα έχει στόχο να δώσει τις βασικές εταιρικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις με έμφαση στη σύνδεση τους με τα αντικείμενα των άλλων λειτουργιών της επιχείρησης στα πλαίσια τόσο της διεθνούς όσο και της ελληνικής βιβλιογραφίας και εμπειρικής έρευνας. Η παροχή αυτής της γνώσης θα γίνει με την βοήθεια ελληνικών και ξένων βιβλίων χρηματοοικονομικής διοίκησης, ξένης - αγγλόφωνης αρθρογραφίας και case studies. Φυσικά θα απαιτηθεί η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών στην επεξεργασία και παρουσίαση του χρησιμοποιούμενου διδακτικού υλικού.

3. Θέματα Στρατηγικής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (6 ECTS)
Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον προκύπτουν συνεχώς νέα θέματα που χρήζουν αντιμετώπισης σε μια επιχείρηση-οργανισμό. Στα πλαίσια του μαθήματος παρατίθενται οι αρχές και η μεθοδολογία αντιμετώπισης των παραπάνω θεμάτων χρηματοοικονομικής λογιστικής με σκοπό τη συμβολή στη λήψη αποφάσεων και τη στρατηγική της οικονομικής οντότητας. Τα θέματα που αναπτύσσονται συνοδεύονται από εφαρμογές και μελέτες περίπτωσης (case study).

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
(Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν δύο (2) Μαθήματα)

1. Πληροφοριακά Συστήματα Λογιστικής (6 ECTS)
Το αντικείμενο του μαθήματος καλύπτει την λογιστική διαδικασία στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Εξετάζει στοιχεία, διαδικασίες τεκμηρίωσης και ταξινόμησης, εναλλακτικές προσεγγίσεις για την αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων. Μελετά τα πληροφοριακά συστήματα και τη χρήση τους για την λήψη αποφάσεων. Παρουσιάζει τον εσωτερικό έλεγχο και τα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα: γενικοί έλεγχοι και έλεγχοι εφαρμογών καθώς και τα κύρια υποδείγματα εσωτερικού ελέγχου. Αναλύει τα συστατικά στοιχεία λογιστικών συστημάτων. Χρησιμοποιεί τα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα για την καταγραφή, ανάλυση και υποστήριξη της επιχειρηματικής δράσης και εμβάθυνση στην εφαρμογή και χρήση τους. Καταγράφει τα στοιχεία λογιστικής οργάνωσης και διαχείρισης οικονομικών δεδομένων. Επίσης, στοχεύουν στην ειδίκευση των συμμετεχόντων στις τεχνολογίες σχεδίασης και ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων αλλά και στη χρήση των βάσεων δεδομένων για την υλοποίηση απλών πληροφοριακών συστημάτων.

2. Προσδιορισμός Αξίας Κινητών Αξιών (6 ECTS)
Σκοπός του παρόντος μαθήματος είναι η ανάπτυξη της έννοιας των κινητών αξιών καθώς και η παρουσίαση των ειδικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων τους. Επιπλέον, αναπτύσσονται οι τεχνικές αποτίμησης τους που είναι απαραίτητες για μια επιχείρηση.

3. Προηγμένες Μέθοδοι Πρόβλεψης Χρηματιστηριακών Μεγεθών (6 ECTS)
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ανάπτυξη του θεωρητικού υπόβαθρου που αφορά τις προηγμένες τεχνικές πρόβλεψης. Επιπλέον, παρατίθενται οι βασικές αρχές των μεθόδων πρόβλεψης με σκοπό την απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων για την αποτελεσματική εφαρμογή τους σε πραγματικές χρηματοοικονομικές εφαρμογές.

4. Στρατηγική Διοίκηση Κεφαλαίου Κίνησης (6 ECTS)
Το αντικείμενο του μαθήματος είναι να παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μία ολοκληρωμένη εικόνα της θεωρίας και των τεχνικών που αφορούν την επιλογή και τη χρηματοδότηση των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων των εταιριών καθώς και όλων των επιμέρους θεμάτων που αφορούν την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης. Συγκεκριμένα θέματα που αναπτύσσονται είναι, η διαχείριση μετρητών διαθεσίμων, χρεογράφων, λογαριασμών εισπρακτέων, αποθεμάτων και λογαριασμών πληρωτέων καθώς και οι πηγές βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης. Το μάθημα περιλαμβάνει διαλέξεις και ασκήσεις από τους διδάσκοντες καθηγητές και παρουσιάσεις εφαρμογών και άρθρων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές σε σχετικά με τις εισηγήσεις θέματα. Βασικό στοιχείο της μεθοδολογίας, όσον αφορά στην πρακτική εφαρμογή της ύλης του μαθήματος, αποτελεί η ολοκλήρωση από πλευράς των μεταπτυχιακών φοιτητών μελέτης περίπτωσης που αφορά στην χρηματοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση της κατάστασης του κεφαλαίου κίνησης μιας εταιρίας στην πράξη.