ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
(Σύνολο ECTS - Α' Εξαμήνου 30 ECTS)

1. Στρατηγική Διοικητική Λογιστική για τη Λήψη Αποφάσεων (6 ECTS)
Το παρόν μάθημα σκοπεύει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων που απαιτούνται για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων σε μια επιχείρηση-οργανισμό μέσα από την περιγραφή των μεθόδων και αρχών της Διοικητικής Λογιστικής. Ειδικότερα, αναπτύσσονται μέθοδοι όπως προϋπολογισμοί και ανάλυση πρότυπου κόστους που βοηθούν τόσο στον σχεδιασμό όσο και στον έλεγχο και τη λήψη αποφάσεων σε μια οικονομική οντότητα. Τα παραπάνω εξετάζονται με τη χρήση παραδειγμάτων και μελετών περίπτωσης που συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των εννοιών που παρουσιάζονται.

2. Χρηματοοικονομική Εταιριών (6 ECTS)
Οι επιχειρηματικές αποφάσεις, ανεξάρτητα του πλαισίου στο οποίο λαμβάνονται π.χ. επίπεδο διοίκησης, λειτουργία της επιχείρησης, έχουν τη χρηματοοικονομική τους διάσταση. Η εξέταση και η κατανόηση αυτής της διάστασης είναι καθοριστικής σημασίας για τη μακροχρόνια βιωσιμότητα της επιχείρησης. Αυτή η ανάγκη αντικατοπτρίζεται στην ύλη του μαθήματος. Το μάθημα έχει στόχο να δώσει τις βασικές εταιρικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις με έμφαση στη σύνδεση τους με τα αντικείμενα των άλλων λειτουργιών της επιχείρησης στα πλαίσια τόσο της διεθνούς όσο και της ελληνικής βιβλιογραφίας και εμπειρικής έρευνας. Η παροχή αυτής της γνώσης θα γίνει με την βοήθεια ελληνικών και ξένων βιβλίων χρηματοοικονομικής διοίκησης, ξένης - αγγλόφωνης αρθρογραφίας και case studies. Φυσικά θα απαιτηθεί η ενεργός συμμετοχή των φοιτητών στην επεξεργασία και παρουσίαση του χρησιμοποιούμενου διδακτικού υλικού.

3. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (6 ECTS)
Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η περιγραφή και ανάλυση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Το ΔΠΧΑ αφορούν θεσμικό πλαίσιο που εφαρμόζεται από ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η εξέταση τόσο των ΔΠΧΑ όσο και το Εννοιολογικό Πλαίσιο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Τα παραπάνω εξετάζονται με τη χρήση παραδειγμάτων και μελετών περίπτωσης που συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των εννοιών που παρουσιάζονται.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
(Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν δύο (2) Μαθήματα)

1. Πληροφοριακά Συστήματα Λογιστικής (6 ECTS)
Το αντικείμενο του μαθήματος καλύπτει την λογιστική διαδικασία στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Εξετάζει στοιχεία, διαδικασίες τεκμηρίωσης και ταξινόμησης, εναλλακτικές προσεγγίσεις για την αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων. Μελετά τα πληροφοριακά συστήματα και τη χρήση τους για την λήψη αποφάσεων. Παρουσιάζει τον εσωτερικό έλεγχο και τα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα: γενικοί έλεγχοι και έλεγχοι εφαρμογών καθώς και τα κύρια υποδείγματα εσωτερικού ελέγχου. Αναλύει τα συστατικά στοιχεία λογιστικών συστημάτων. Χρησιμοποιεί τα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα για την καταγραφή, ανάλυση και υποστήριξη της επιχειρηματικής δράσης και εμβάθυνση στην εφαρμογή και χρήση τους. Καταγράφει τα στοιχεία λογιστικής οργάνωσης και διαχείρισης οικονομικών δεδομένων. Επίσης, στοχεύουν στην ειδίκευση των συμμετεχόντων στις τεχνολογίες σχεδίασης και ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων αλλά και στη χρήση των βάσεων δεδομένων για την υλοποίηση απλών πληροφοριακών συστημάτων. Τα παραπάνω εξετάζονται με τη χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών, ασκήσεων και  παραδειγμάτων που συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των εννοιών που παρουσιάζονται.

2. Χρηματοοικονομική Λογιστική (6 ECTS)
Το μάθημα εξετάζει το εννοιολογικό πλαίσιο λειτουργίας της χρηματοοικονομικής λογιστικής, τη λειτουργία και τις διακρίσεις των λογαριασμών, τα λογιστικά συστήματα, τις ημερολογιακές εγγραφές, τον τρόπο ενημέρωσης και τήρησης των λογιστικών αρχείων. Αναλύονται, οι λογαριασμοί της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης (Ισολογισμός), της Κατάστασης Αποτελεσμάτων, της Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης καθώς και οι αναγκαίες γνωστοποιήσεις. Παρουσιάζεται, η μορφή και το περιεχόμενο της Κατάστασης Ταμιακών Ροών και η ροή μετρητών από δραστηριότητες. Περιγράφεται, η λειτουργία του λογιστικού κυκλώματος, η ερμηνεία και η διόρθωση των λογιστικών σφαλμάτων, η διαδικασία της απογραφής των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, οι ημερολογιακές εγγραφές τακτοποίησης και προσαρμογής των λογαριασμών, οι λογιστικές εγγραφές προσδιορισμού του αποτελέσματος καθώς και οι ημερολογιακές εγγραφές κλεισίματος και ανοίγματος των λογιστικών αρχείων της οικονομικής οντότητας. Τα παραπάνω συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περίπτωσης.

3. Προηγμένες Μέθοδοι Πρόβλεψης Χρηματιστηριακών Μεγεθών (6 ECTS)
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ανάπτυξη του θεωρητικού υπόβαθρου που αφορά τις προηγμένες τεχνικές πρόβλεψης. Επιπλέον, παρατίθενται οι βασικές αρχές των μεθόδων πρόβλεψης με σκοπό την απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων για την αποτελεσματική εφαρμογή τους σε πραγματικές χρηματοοικονομικές εφαρμογές.

4. Τεχνολογίες Κατανεμημένου Καθολικού (Blockchain), Κρυπτονομίσματα και Αποκεντρωμένη Χρηματοοικονομική (6 ECTS)
Το μάθημα αφορά την εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών στις τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού (blockchain) και τα κρυπτονομίσματα. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου παρατίθεται μια αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας ανάπτυξης μιας blockchain καθώς και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχει σε σχέση με τις παραδοσιακές βάσεις δεδομένων και των πλεονεκτημάτων της. Στη συνέχεια, αναλύονται οι κατηγορίες κρυπτονομισμάτων και παρουσιάζεται η διαδικασία εξόρυξής τους, το θεσμικό πλαίσιο καθώς και μέθοδοι αποτίμησής τους. Τέλος, το μάθημα εστιάζει στις τεχνολογίες αποκεντρωμένης χρηματοοικονομικής (Decentralized Finance) καθώς και στις εφαρμογές της συγκεκριμένης τεχνολογίας στο σύγχρονο χρηματοοικονομικό περιβάλλον.