ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
(Σύνολο ECTS - B' Εξαμήνου 30 ECTS)

1. Στρατηγική Χρηματοοικονομική Διοίκηση (6 ECTS)
Το μάθημα αυτό επιχειρεί να δώσει στον φοιτητή μια ολοκληρωμένη εικόνα της Στρατηγικής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Η θεματολογία που καλύπτεται αποτελεί συνδυασμό των θεμάτων στα οποία αναφέρεται η Στρατηγική Διοίκηση και η Στρατηγική Χρηματοοικονομική Διοίκηση. Η Στρατηγική Διοίκηση αναφέρεται στα ακόλουθα επιμέρους θέματα: Επιχειρηματική Δράση και Business Plan, Στρατηγικό Τμήμα του Business Plan, Ορισμός Στρατηγικής Διοίκησης, Στοιχεία Στρατηγικής Διοίκησης: Στρατηγική Ανάλυση (Περιβάλλοντος, Πόρων, κλπ), Στρατηγική Επιλογή (Στρατηγικές Κατευθύνσεις, Μέθοδοι Ανάπτυξης, κλπ). Η ανάλυση των θεμάτων γίνεται με έμφαση στην χρηματοοικονομική τους διάσταση και σε συνδυασμό με την θεματολογία της Στρατηγικής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Η Στρατηγική Χρηματοοικονομική Διοίκηση αναφέρεται στα ακόλουθα επιμέρους θέματα: Εννοιολογικό περιεχόμενο της Στρατηγικής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, Διοίκηση Στρατηγικής για τη Δημιουργία Αξίας (SVA, EVA, κλπ.), Στρατηγική Ανάλυση Επενδυτικών Αποφάσεων και η Μέτρηση της Επίδοσης της Επιχείρησης.

2. Θεωρία Χαρτοφυλακίου, Αμοιβαία Κεφάλαια και Εταιρίες Επενδύσεων (6 ECTS)
Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στον φοιτητή μια ολοκληρωμένη εικόνα των επενδυτικών επιλογών, του τρόπου αξιολόγησης και επιλογής χρεογράφων, της κατασκευής άριστων χαρτοφυλακίων και της διαχείρισης αυτών. Να αναλύσει την αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων και των διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων (ETFs).

3. Στρατηγική Επιχειρήσεων και Χρηματοδοτικές Αγορές (6 ECTS)
Ο αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης είναι η μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων. Το μάθημα αυτό εξετάζει πως μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος λαμβάνοντας υπόψη: α) τον κίνδυνο τον οποίο ενέχουν οι αποδόσεις των επενδυτικών προγραμμάτων που αναλαμβάνει η επιχείρηση και β) την χρονική στιγμή κατά την οποία πραγματοποιούνται οι αποδόσεις αυτών των επενδυτικών προγραμμάτων. Εξετάζει πως η επιλογή συγκεκριμένων επενδυτικών προγραμμάτων επηρεάζει την συνολική στρατηγική μιας επιχείρησης, πως οι κεφαλαιακοί φόροι και η κεφαλαιακή διάρθρωση μιας επιχείρησης επηρεάζουν την αξία των περιουσιακών της στοιχείων και αναλύει τις διάφορες θεωρίες μερισματικής πολιτικής και ποια είναι η επίδραση μιας συγκεκριμένης μερισματικής πολιτικής στην αναμενόμενη απόδοση των μετοχών μιας εταιρείας. Αναλύει διεξοδικά τις συνέπειες της κεφαλαιακής διάρθρωσης μιας εταιρείας στη συνολική επιχειρησιακή της στρατηγική και πως τα κίνητρα της διοίκησης μιας εταιρείας επηρεάζουν τις χρηματοοικονομικές αποφάσεις που λαμβάνει, πως η ασύμμετρη πληροφόρηση μεταξύ της διοίκησης μιας εταιρείας και των μετόχων της επηρεάζει τις χρηματοοικονομικές αποφάσεις της εταιρείας. Τέλος, αναλύεται η έννοια της αντιστάθμισης κινδύνου και ποιοι είναι οι κίνδυνοι από τους οποίους πρέπει να προφυλαχθεί μια εταιρεία.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
(Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν δύο (2) μαθήματα)

1. Ελεγκτική και Εσωτερικός Ελεγχος (6 ECTS)
Το μάθημα αφορά την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σχετικά με ζητήματα που αφορούν τον εσωτερικό, εξωτερικό και φορολογικό έλεγχο που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος παρατίθενται πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περίπτωσης ώστε ο μεταπτυχιακός φοιτητής να αποκτήσει τα απαραίτητα εφόδια στην επαγγελματική του καριέρα ως εσωτερικού ελεγκτή, ορκωτού ελεγκτή, φορολογικού ελεγκτή ή λογιστή μιας οικονομικής οντότητας.

2. Διεθνής Χρηματοοικονομική και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις (6 ECTS)
Η εξέλιξη των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων κατά τις τελευταίες δεκαετίας οδήγησε σε αύξηση της δομής της επιχείρησης και των συναλλαγών. Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάλυση των εννοιών της Διεθνούς Χρηματοοικονομικής και η σύνδεση τους με την έννοια της Πολυεθνικής Επιχείρησης.

3. Στρατηγική Διοίκηση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων και Χρηματοοικονομικά Παράγωγα (6 ECTS)
Το μάθημα διερευνά τα χαρακτηριστικά των χρηματοοικονομικών παραγώγων. Επιπλέον, αναπτύσσει τις τεχνικές αντιστάθμισης και διαχείρισης του χρηματοοικονομικού κινδύνου μέσω της χρήσης των παραγώγων. Μέσω του μαθήματος προσφέρεται μία ενιαία προσέγγιση για την τιμολόγηση και αντιστάθμιση όλων των παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων καθώς και τη χρησιμότητα τους στη μείωση του κινδύνου σε μια οικονομική οντότητα.

4. Στρατηγική Διαπραγματεύσεις και Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κρίσεων (6 ECTS)
Το μάθημα αφορά την ανάλυση της στρατηγικής που ακολουθούν τα στελέχη επιχειρήσεων σε μια διαπραγμάτευση. Επιπλέον, εστιάζει και τις μεθόδους διαχείρισης των χρηματοοικονομικών κρίσεων.