ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
(Σύνολο ECTS - B' Εξαμήνου 30 ECTS)

1. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (6 ECTS)
Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η περιγραφή και ανάλυση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Το ΔΠΧΑ αφορούν θεσμικό πλαίσιο που εφαρμόζεται από ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητη η εξέταση τόσο των ΔΠΧΑ όσο και του Πλαισίου Κατάρτισης και Παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων. Τα παραπάνω εξετάζονται με τη χρήση παραδειγμάτων, και μελετών περίπτωσης που συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των εννοιών που παρουσιάζονται.

2. Φορολογική Λογιστική (6 ECTS)
Σκοπός του μαθήματος είναι η περιγραφή της φορολογικής διαδικασίας σε μια επιχείρηση καθώς και η ανάλυση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση των φορολογικών συναλλαγών. Επιπλέον, τα παραπάνω αναλύονται τόσο για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα και συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές.

3. Ελεγκτική και Εσωτερικός Ελεγχος (6 ECTS)
Το μάθημα στοχεύει στην παροχή γνώσεων σχετικά με ζητήματα που αφορούν τον εσωτερικό, εξωτερικό και φορολογικό έλεγχο που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος παρατίθενται πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περίπτωσης ώστε ο μεταπτυχιακός φοιτητής να αποκτήσει τα απαραίτητα εφόδια στην επαγγελματική του καριέρα ως εσωτερικού ελεγκτή, ορκωτού ελεγκτή, φορολογικού ελεγκτή ή λογιστή μιας οικονομικής οντότητας.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
(Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν δύο (2) μαθήματα)

1. Κοστολόγηση και Τεχνικές Διαχείρισης Κόστους (6 ECTS)
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη των τεχνικών κοστολόγησης που χρησιμοποιούνται σε μια επιχείρηση. Οι μέθοδοι που αναπτύσσονται είναι απαραίτητες για τη σωστή διαχείριση και παρακολούθηση του κόστους για μια επιχείρηση ώστε να μπορεί στη συνέχεια να επιτύχει την αύξηση της αποδοτικότητας της.

2. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις (6 ECTS)
Σκοπός του μαθήματος είναι η περιγραφή των αρχών και μεθόδων των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Επιπλέον, αναλύεται η μεθοδολογία ενοποίησης και παρατίθενται τα βασικά σημεία της κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Για την καλύτερη κατανόηση των εννοιών χρησιμοποιούνται πρακτικές εφαρμογές και παραδείγματα.

3. Ειδικά θέματα Φορολογίας (6 ECTS)
Το αντικείμενο του παρόντος μαθήματος είναι η ανάλυση εξειδικευμένων μεθόδων λογιστικής και φορολογίας. Το μάθημα εστιάζει τόσο στη θεωρία της Λογιστικής και της Φορολογικής Λογιστικής όσο και στη διασύνδεση της φορολογικής και της λογιστικής διαδικασίας.

4. Στρατηγική Διαπραγματεύσεις και Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κρίσεων (6 ECTS)
Το μάθημα αφορά την ανάλυση της στρατηγικής που ακολουθούν τα στελέχη επιχειρήσεων σε μια διαπραγμάτευση. Επιπλέον, εστιάζει και στις μεθόδους διαχείρισης των χρηματοοικονομικών κρίσεων.