ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
(Σύνολο ECTS 30)

1. Θέματα Στρατηγικής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (6 ECTS)
Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον προκύπτουν συνεχώς νέα θέματα που χρήζουν αντιμετώπισης σε μια επιχείρηση-οργανισμό. Στα πλαίσια του μαθήματος παρατίθενται οι αρχές και η μεθοδολογία αντιμετώπισης των παραπάνω θεμάτων χρηματοοικονομικής λογιστικής με σκοπό τη συμβολή στη λήψη αποφάσεων και τη στρατηγική της οικονομικής οντότητας. Τα θέματα που αναπτύσσονται συνοδεύονται από εφαρμογές και μελέτες περίπτωσης (case study).

2. Ειδικά Θέματα Φορολογικής Λογιστικής (6 ECTS)
Σκοπός του μαθήματος είναι η περιγραφή της φορολογικής διαδικασίας σε μια επιχείρηση καθώς και η ανάλυση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση των φορολογικών συναλλαγών. Επιπλέον, τα παραπάνω αναλύονται τόσο για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα και συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές.

3. Ελεγκτική και Εσωτερικός Ελεγχος (6 ECTS)
Το μάθημα στοχεύει στην παροχή γνώσεων σχετικά με ζητήματα που αφορούν τον εσωτερικό, εξωτερικό και φορολογικό έλεγχο που αντιμετωπίζει μια οντότητα. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος παρατίθενται πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων ώστε ο μεταπτυχιακός φοιτητής να αποκτήσει τα απαραίτητα εφόδια στην επαγγελματική του καριέρα ως εσωτερικού ελεγκτή, ορκωτού ελεγκτή, φορολογικού ελεγκτή ή λογιστή μιας οικονομικής οντότητας.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
(Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν δύο (2) μαθήματα)

1. Τεχνικές Αναλυτικής των Επιχειρήσεων στη Λογιστική Επιστήμα (6 ECTS)
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη τεχνικών αναλυτικής των επιχειρήσεων με έμφαση στη Λογιστική Επιστήμη. Οι ενότητες που καλύπτονται αφορούν τη διαχείριση δεδομένων σε μια οικονομική οντότητα και ειδικά των δεδομένων μεγάλου όγκου (big data), την ανάλυση της ποιότητας των λογιστικών μεγεθών για σκοπούς λήψης επιχειρηματικών και επενδυτικών αποφάσεων, την ανάπτυξη υποδειγμάτων ερμηνείας και ανάλυσης λογιστικών δεδομένων, καθώς και την ανάπτυξη μεθόδων αξιοποίησης του συνόλου των παραπάνω δεδομένων με σκοπό τη λήψη στρατηγικών επιχειρηματικών αποφάσεων. Τα θέματα που αναπτύσσονται συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων.

2. Στρατηγική Χρηματοοικονομική Διοίκηση (6 ECTS)
Το μάθημα αυτό επιχειρεί να δώσει στον μεταπτυχιακό φοιτητή μια ολοκληρωμένη εικόνα της Στρατηγικής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Η θεματολογία που καλύπτεται αποτελεί συνδυασμό των θεμάτων στα οποία αναφέρεται η Στρατηγική Διοίκηση και η Στρατηγική Χρηματοοικονομική Διοίκηση. Η Στρατηγική Διοίκηση αναφέρεται στα ακόλουθα επιμέρους θέματα: Επιχειρηματική Δράση και Business Plan, Στρατηγικό Τμήμα του Business Plan, Ορισμός Στρατηγικής Διοίκησης, Στοιχεία Στρατηγικής Διοίκησης: Στρατηγική Ανάλυση (Περιβάλλοντος, Πόρων, κλπ), Στρατηγική Επιλογή (Στρατηγικές Κατευθύνσεις, Μέθοδοι Ανάπτυξης κλπ). Η ανάλυση των θεμάτων γίνεται με έμφαση στην χρηματοοικονομική τους διάσταση και σε συνδυασμό με την θεματολογία της Στρατηγικής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Η Στρατηγική Χρηματοοικονομική Διοίκηση αναφέρεται στα ακόλουθα επιμέρους θέματα: Εννοιολογικό περιεχόμενο της Στρατηγικής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, Διοίκηση Στρατηγικής για τη Δημιουργία Αξίας (SVA, EVA, κλπ.), Στρατηγική Ανάλυση Επενδυτικών Αποφάσεων και μέτρηση της επίδοσης της επιχείρησης. Τα θέματα που αναπτύσσονται συνοδεύονται από εφαρμογές και μελέτες περίπτωσης (case study).

3. Στρατηγική Επιχειρήσεων και Χρηματοδοτικές Αγορές (6 ECTS)
Ο αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης είναι η μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων. Το μάθημα αυτό εξετάζει πως μπορεί να επιτευχθεί αυτός ο στόχος λαμβάνοντας υπόψη: α) τον κίνδυνο τον οποίο ενέχουν οι αποδόσεις των επενδυτικών προγραμμάτων που αναλαμβάνει η επιχείρηση και β) την χρονική στιγμή κατά την οποία πραγματοποιούνται οι αποδόσεις αυτών των επενδυτικών προγραμμάτων. Εξετάζει πως η επιλογή συγκεκριμένων επενδυτικών προγραμμάτων επηρεάζει την συνολική στρατηγική μιας επιχείρησης, πως οι κεφαλαιακοί φόροι και η κεφαλαιακή διάρθρωση μιας επιχείρησης επηρεάζουν την αξία των περιουσιακών της στοιχείων και αναλύει τις διάφορες θεωρίες μερισματικής πολιτικής και ποια είναι η επίδραση μιας συγκεκριμένης μερισματικής πολιτικής στην αναμενόμενη απόδοση των μετοχών μιας εταιρείας. Αναλύει διεξοδικά τις συνέπειες της κεφαλαιακής διάρθρωσης μιας εταιρείας στη συνολική επιχειρησιακή της στρατηγική και πως τα κίνητρα της διοίκησης μιας εταιρείας επηρεάζουν τις χρηματοοικονομικές αποφάσεις που λαμβάνει, πως η ασύμμετρη πληροφόρηση μεταξύ της διοίκησης μιας εταιρείας και των μετόχων της επηρεάζει τις χρηματοοικονομικές αποφάσεις της εταιρείας. Επίσης, αναλύεται η έννοια της αντιστάθμισης κινδύνου και ποιοι είναι οι κίνδυνοι από τους οποίους πρέπει να προφυλαχθεί μια εταιρεία. Τα θέματα που αναπτύσσονται συνοδεύονται από εφαρμογές και μελέτες περίπτωσης (case study).