ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
(Σύνολο ECTS - Α' Εξαμήνου 30 ECTS)

 

1. Διοικητική Λογιστική (6 ECTS)
Σκοπός του μαθήματος είναι η περιγραφή των αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιούνται στη Διοικητική λογιστική. Τα αποτελέσματα της χρήσης των μεθόδων της Διοικητικής Λογιστικής είναι χρήσιμα για τα διοικητικά στελέχη μιας επιχείρησης με σκοπό τη λήψη διοικητικών αποφάσεων. Τα παραπάνω συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περίπτωσης.

2. Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (6 ECTS)
Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στον φοιτητή μια ολοκληρωμένη εικόνα των επενδυτικών επιλογών, του τρόπου αξιολόγησης και της επιλογής χρεογράφων, της κατασκευής άριστων χαρτοφυλακίων και της διαχείρισης αυτών. Η ανάλυση επενδύσεων αναφέρεται στις επενδύσεις σε κινητές αξίες (μετοχές, ομόλογα, κλπ.). Το μάθημα καλύπτει θέματα όπως: η έννοια του χαρτοφυλακίου, η θεωρία χαρτοφυλακίου και το μοντέλο του απλού δείκτη, το μοντέλο αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων, η κριτική του μοντέλου και η ισχύς του στην πράξη, η αξιολόγηση επίδοσης χαρτοφυλακίων, αποτελεσματικές και μη αγορές. Τα παραπάνω συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περίπτωσης.

3. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς(6 ECTS)
Αντικείμενο του μαθήματος είναι περιγραφή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Η κάλυψη των ολοένα αυξημένων αναγκών για πληροφόρηση από τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων δημιουργεί την ανάγκη για ποιοτική πληροφόρηση που καλύπτεται από την εφαρμογή των ΔΠΧΑ. Τα θέματα που αναπτύσσονται συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων.

4. Χρηματοοικονομική Εταιρειών (6 ECTS)
Οι επιχειρηματικές αποφάσεις, ανεξάρτητα του πλαισίου στο οποίο λαμβάνονται π.χ. επίπεδο διοίκησης, επίπεδο λειτουργίας της επιχείρησης, έχουν τη χρηματοοικονομική τους διάσταση. Η εξέταση και η κατανόηση αυτή της διάστασης είναι καθοριστικής σημασίας για τη μακροχρόνια βιωσιμότητα της επιχείρησης. Αυτή η ανάγκη αντικατοπτρίζεται στην ύλη του μαθήματος. Το μάθημα έχει στόχο να δώσει τις βασικές εταιρικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις με έμφαση στη σύνδεση τους με τα αντικείμενα των άλλων λειτουργιών της επιχείρησης στα πλαίσια τόσο της διεθνούς όσο και της ελληνικής βιβλιογραφίας και εμπειρικής έρευνας. Τα παραπάνω συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περίπτωσης.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
(Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν ένα (1) Mάθημα)

1. Λογιστικά και Πληροφοριακά Συστήματα (6 ECTS)
Το αντικείμενο του μαθήματος καλύπτει την λογιστική διαδικασία στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Εξετάζει στοιχεία, διαδικασίες τεκμηρίωσης και ταξινόμησης, εναλλακτικές προσεγγίσεις για την αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων. Μελετά τα πληροφοριακά συστήματα και τη χρήση τους για την λήψη αποφάσεων. Παρουσιάζει τον εσωτερικό έλεγχο και τα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα: γενικοί έλεγχοι και έλεγχοι εφαρμογών καθώς και τα κύρια υποδείγματα εσωτερικού ελέγχου. Αναλύει τα συστατικά στοιχεία λογιστικών συστημάτων. Χρησιμοποιεί τα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα για την καταγραφή, ανάλυση και υποστήριξη της επιχειρηματικής δράσης. Καταγράφει τα στοιχεία λογιστικής οργάνωσης και διαχείρισης οικονομικών δεδομένων. Τα παραπάνω συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περίπτωσης.

2. Χρηματοοικονομική Λογιστική (6 ECTS)
Το αντικείμενο του μαθήματος καλύπτει τις έννοιες και τις διακρίσεις της χρηματοοικονομικής λογιστικής, τη σύνδεση της χρηματοοικονομικής λογιστικής με τις άλλες επιστήμες, τις διακρίσεις των οικονομικών οντοτήτων καθώς και τα Ελληνικά και Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που εφαρμόζονται από τις οικονομικές οντότητες. Εξετάζεται το εννοιολογικό πλαίσιο λειτουργίας της χρηματοοικονομικής λογιστικής, η λειτουργία και οι διακρίσεις των λογαριασμών, τα λογιστικά συστήματα που χρησιμοποιούνται, οι ημερολογιακές εγγραφές που γίνονται στα λογιστικά αρχεία καθώς και ο τρόπος ενημέρωσης και τήρησης των λογιστικών αρχείων της οικονομικής οντότητας. Αναλύονται οι λογαριασμοί της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης (Ισολογισμός), της Κατάστασης Αποτελεσμάτων, η μορφή και το περιεχόμενο της Κατάστασης Μεταβολών Καθαρής Θέσης καθώς και οι αναγκαίες γνωστοποιήσεις. Παρουσιάζεται η μορφή και το εννοιολογικό περιεχόμενο της Κατάστασης Ταμιακών Ροών, η ροή μετρητών από λειτουργικές δραστηριότητες καθώς επίσης αναλύεται η Κατάσταση Ταμιακών Ροών με την χρήση αριθμοδεικτών. Περιγράφεται η λειτουργία του λογιστικού κυκλώματος, η ερμηνεία και η διόρθωση των λογιστικών σφαλμάτων, η διαδικασία της φυσικής απογραφής των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, οι ημερολογιακές εγγραφές τακτοποίησης και προσαρμογής των λογαριασμών, οι λογιστικές εγγραφές προσδιορισμού του αποτελέσματος καθώς και των ημερολογιακών εγγραφών κλεισίματος και ανοίγματος των λογιστικών αρχείων της οικονομικής οντότητας κατά την διάρκεια της διαχειριστικής χρήσης σύμφωνα με το ακολουθούμενο λογιστικό σχέδιο. Τα παραπάνω συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περίπτωσης.

3. Χρηματοοικονομική Μηχανική (6 ECTS)
Το μάθημα διερευνά τις ιδιότητες τυπικών χρηματοοικονομικών παραγώγων και χρηματοοικονομικών μέσων και αναπτύσσει τις βασικές μεθόδους της χρηματοοικονομικής μηχανικής. Ειδικότερα, καλύπτονται τα βασικά χαρακτηριστικά για: αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ), αντιστάθμιση, τιμολόγηση προθεσμιακών συμβάσεων και συμφωνίες ανταλλαγής. Τα παραπάνω συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περίπτωσης.