ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
(Σύνολο ECTS - Α' Εξαμήνου 30 ECTS)

 

1. Διοικητική Λογιστική (6 ECTS)
Σκοπός του μαθήματος είναι η περιγραφή των αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιούνται στη Διοικητική Λογιστική. Τα αποτελέσματα της χρήσης των μεθόδων της Διοικητικής Λογιστικής είναι χρήσιμα για τα διοικητικά στελέχη μιας επιχείρησης με σκοπό τη λήψη διοικητικών αποφάσεων. Τα παραπάνω συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περίπτωσης.

2. Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (6 ECTS)
Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στον φοιτητή μια ολοκληρωμένη εικόνα των επενδυτικών επιλογών, του τρόπου αξιολόγησης και της επιλογής χρεογράφων, της κατασκευής άριστων χαρτοφυλακίων και της διαχείρισης αυτών. Η ανάλυση επενδύσεων αναφέρεται στις επενδύσεις σε κινητές αξίες (μετοχές, ομόλογα, κλπ.). Το μάθημα καλύπτει θέματα όπως: η έννοια του χαρτοφυλακίου, η θεωρία χαρτοφυλακίου και το μοντέλο του απλού δείκτη, το μοντέλο αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων, η κριτική του μοντέλου και η ισχύς του στην πράξη, η αξιολόγηση επίδοσης χαρτοφυλακίων, αποτελεσματικές και μη αγορές.

3. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (6 ECTS)
Αντικείμενο του μαθήματος είναι περιγραφή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). Η κάλυψη των ολοένα αυξημένων αναγκών για πληροφόρηση από τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων δημιουργεί την ανάγκη για ποιοτική πληροφόρηση που καλύπτεται από την εφαρμογή των ΔΠΧΑ. Τα θέματα που αναπτύσσονται συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων.

4. Χρηματοοικονομική Εταιρειών (6 ECTS)
Οι επιχειρηματικές αποφάσεις, ανεξάρτητα του πλαισίου στο οποίο λαμβάνονται π.χ. επίπεδο διοίκησης, επίπεδο λειτουργίας της επιχείρησης, έχουν τη χρηματοοικονομική τους διάσταση. Η εξέταση και η κατανόηση αυτή της διάστασης είναι καθοριστικής σημασίας για τη μακροχρόνια βιωσιμότητα της επιχείρησης. Αυτή η ανάγκη αντικατοπτρίζεται στην ύλη του μαθήματος. Το μάθημα έχει στόχο να δώσει τις βασικές εταιρικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις με έμφαση στη σύνδεση τους με τα αντικείμενα των άλλων λειτουργιών της επιχείρησης στα πλαίσια τόσο της διεθνούς όσο και της ελληνικής βιβλιογραφίας και εμπειρικής έρευνας.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
(Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν ένα (1) Mάθημα)

1. Λογιστικά και Πληροφοριακά Συστήματα (6 ECTS)
Το αντικείμενο του μαθήματος καλύπτει την λογιστική διαδικασία στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Εξετάζει στοιχεία, διαδικασίες τεκμηρίωσης και ταξινόμησης, εναλλακτικές προσεγγίσεις για την αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων. Μελετά τα πληροφοριακά συστήματα και τη χρήση τους για την λήψη αποφάσεων. Παρουσιάζει τον εσωτερικό έλεγχο και τα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα: γενικοί έλεγχοι και έλεγχοι εφαρμογών καθώς και τα κύρια υποδείγματα εσωτερικού ελέγχου. Αναλύει τα συστατικά στοιχεία λογιστικών συστημάτων. Χρησιμοποιεί τα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα για την καταγραφή, ανάλυση και υποστήριξη της επιχειρηματικής δράσης. Καταγράφει τα στοιχεία λογιστικής οργάνωσης και διαχείρισης οικονομικών δεδομένων.

2. Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Προσδιορισμός Αξίας της Επιχείρησης (6 ECTS)
Οι επενδυτές - χρηματοδότες με τη δέσμευση των κεφαλαίων τους σε 'κινητές αξίες' των επιχειρήσεων προσδοκούν ικανοποιητική απόδοση και φυσικά ασφαλή επιστροφή των κεφαλαίων τους. Η επιλογή της επιχείρησης που θα 'εξασφαλίζει' τα παραπάνω απαιτεί μια ολοκληρωμένη ανάλυση της πορείας της. Το μάθημα επιχειρεί να δώσει στο φοιτητή ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και προσδιορισμού της αξίας της επιχείρησης. Το αντικείμενο του μαθήματος πιο συγκεκριμένα ασχολείται με την Χρηματοοικονομική Ανάλυση στην Αποτίμηση Επιχείρησης και Τίτλων -Χρηματοοικονομική Ανάλυση στην Αποτίμηση Επιχείρησης και Τίτλων με τη χρήση των Συγκριτικών Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων Χρηματοοικονομική Ανάλυση στην Αποτίμηση Επιχείρησης και Τίτλων με τη χρήση των Αριθμοδεικτών της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Πληθωρισμός.

3. Χρηματοοικονομική Μηχανική (6 ECTS)
Το μάθημα διερευνά τις ιδιότητες τυπικών χρηματοοικονομικών παραγώγων και χρηματοοικονομικών μέσων και αναπτύσσει τις βασικές μεθόδους της χρηματοοικονομικής μηχανικής. Ειδικότερα, καλύπτονται τα βασικά χαρακτηριστικά για: αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης (ΣΜΕ), αντιστάθμιση, τιμολόγηση προθεσμιακών συμβάσεων και συμφωνίες ανταλλαγής.

4. Χρηματοοικονομική Οικονομετρία (6 ECTS)
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή του φοιτητή στις σύγχρονες μεθόδους ποσοτικής ανάλυσης. Το μάθημα αναπτύσσει μεθόδους της οικονομετρίας που χρησιμοποιούνται στην Χρηματοοικονομική Επιστήμη όπως ανάλυσης γραμμικής παλινδρόμησης, ανάλυση χρονοσειρών, ανάλυση συνολοκλήρωσης, στοχαστική ανάλυση και αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα. Τα παραπάνω συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές με τα κατάλληλα λογισμικά οικονομετρίας.