ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
(Σύνολο ECTS 30)

1. Χρηματοοικονομική Διοίκηση (6 ECTS)
Το μάθημα στοχεύει να προσφέρει στον μεταπτυχιακό φοιτητή μια ολοκληρωμένη εικόνα της Στρατηγικής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Η θεματολογία που καλύπτεται αποτελεί συνδυασμό των θεμάτων στα οποία αναφέρεται η Στρατηγική Διοίκηση και η Στρατηγική Χρηματοοικονομική Διοίκηση με τη χρήση επιχειρηματικών περιπτώσεων.

2. Τραπεζική Διοικητική (6 ECTS)
Η εύρυθμη λειτουργία ενός οικονομικού συστήματος στηρίζεται στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το μάθημα αυτό εξετάζει και αναλύει τα χαρακτηριστικά, τις λειτουργίες και τους κινδύνους των τραπεζικών ιδρυμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους τραπεζικούς κινδύνους. Οι στόχοι του μαθήματος είναι να: δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της δομής και των χαρακτηριστικών των τραπεζικών ιδρυμάτων, να αναλύσει την κερδοφορία και την αποτελεσματικότητα των τραπεζών και να αναλύσει τους τραπεζικούς κινδύνους και τις μεθόδους διαχείρισης αυτών. Τα θέματα που αναπτύσσονται συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων.

3. Μέθοδοι Πρόβλεψης Χρηματιστηριακών Μεγεθών (6 ECTS)
Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση του θεωρητικού υπόβαθρου πίσω από τις πλέον προηγμένες τεχνικές πρόβλεψης, καθώς και η απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων για την αποτελεσματική εφαρμογή τους σε πραγματικές χρηματοοικονομικές εφαρμογές.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
(Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν δύο (2) μαθήματα)

1. Σύγχρονα Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (6 ECTS)
Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η διερεύνηση σύγχρονων θεμάτων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. Η εξέταση των θεμάτων αυτών καθώς και η ανάπτυξη μεθόδων αντιμετώπισης τους κρίνεται πολύ σημαντική για την επιτυχή διοίκησης μιας Επιχείρησης Οργανισμού. Τα θέματα που αναπτύσσονται εξετάζονται μέσω της χρήσης μελέτης περίπτωσης και παραδειγμάτων και έχουν στόχο την παροχή των απαραίτητων γνώσεων και την απόκτηση ικανοτήτων για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε μια Επιχείρηση Οργανισμό.

2. Θέματα Ελεγκτικής και Εσωτερικού Ελέγχου (6 ECTS)
Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις πάνω σε ελεγκτικά ζητήματα που αφορούν τον εσωτερικό, εξωτερικό και φορολογικό έλεγχο που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση. Οι γνώσεις που θα αποκτήσει ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα τον βοηθήσουν στην επαγγελματική του καριέρα ως εσωτερικού ελεγκτή, ορκωτού ελεγκτή, φορολογικού ελεγκτή ή λογιστή μιας οικονομικής οντότητας. Τα θέματα που αναπτύσσονται συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων.

3. Χρηματοοικονομική Οικονομετρία (6 ECTS)
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή του φοιτητή στις σύγχρονες μεθόδους ποσοτικής ανάλυσης. Το μάθημα αναπτύσσει μεθόδους της οικονομετρίας που χρησιμοποιούνται στην Χρηματοοικονομική Επιστήμη όπως ανάλυσης γραμμικής παλινδρόμησης, ανάλυση χρονοσειρών, ανάλυση συνολοκλήρωσης, στοχαστική ανάλυση και αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα. Τα παραπάνω συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές με τα κατάλληλα λογισμικά οικονομετρίας.