ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
(Σύνολο ECTS - B' Εξαμήνου 30 ECTS)

1. Στρατηγική Χρηματοοικονομική Διοίκηση (6 ECTS)
Το μάθημα στοχεύει να προσφέρει στον φοιτητή μια ολοκληρωμένη εικόνα της Στρατηγικής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Η θεματολογία που καλύπτεται αποτελεί συνδυασμό των θεμάτων στα οποία αναφέρεται η Στρατηγική Διοίκηση και η Στρατηγική Χρηματοοικονομική Διοίκηση με τη χρήση επιχειρηματικών περιπτώσεων.

2. Τραπεζική Διοικητική (6 ECTS)
Η εύρυθμη λειτουργία ενός οικονομικού συστήματος στηρίζεται στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το μάθημα αυτό εξετάζει και αναλύει τα χαρακτηριστικά, τις λειτουργίες και τους κινδύνους των τραπεζικών ιδρυμάτων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στους τραπεζικούς κινδύνους. Οι στόχοι του μαθήματος είναι να: δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της δομής και των χαρακτηριστικών των τραπεζικών ιδρυμάτων, να αναλύσει την κερδοφορία και την αποτελεσματικότητα των τραπεζών και να αναλύσει τους τραπεζικούς κινδύνους και τις μεθόδους διαχείρισης αυτών.

3. Προηγμένες Μέθοδοι Πρόβλεψης Χρηματιστηριακών Μεγεθών (6 ECTS)
Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση του θεωρητικού υπόβαθρου πίσω από τις πλέον προηγμένες τεχνικές πρόβλεψης, καθώς και η απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων για την αποτελεσματική εφαρμογή τους σε πραγματικές χρηματοοικονομικές εφαρμογές.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
(Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν δύο (2) μαθήματα)

1. Διεθνής Χρηματοοικονομική (6 ECTS)
Ο κύριος στόχος του μαθήματος αυτού είναι να παρέχει στους φοιτητές μία ολοκληρωμένη εικόνα για τις λειτουργίες της διεθνούς χρηματοδότησης των επιχειρήσεων καθώς και την οργάνωση και τις λειτουργίες των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών. Ειδικότερα εξετάζονται: Η δομή και η λειτουργία του διεθνούς νομισματικού συστήματος και ο ρόλος των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου, η θεωρία της λειτουργίας της αγοράς συναλλάγματος και οι τρέχουσες προσεγγίσεις στον καθορισμό της συναλλαγματικής ισοτιμίας στο σύστημα των κυμαινόμενων ισοτιμιών, ο συναλλαγματικός κίνδυνος στην διεθνή χρηματοδότηση και οι μέθοδοι αντιστάθμισης του κινδύνου αυτού, η θεωρία της διεθνούς επένδυσης (άμεσες επενδύσεις, joint venture, project financing, etc.), η διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με την διεθνή επένδυση.

2. Φορολογική Λογιστική (6 ECTS)
Η φορολογική διαδικασία αποτελεί ξεχωριστό αντικείμενο σε μια επιχείρηση οργανισμό. Στα πλαίσια του μαθήματος επιχειρείται η περιγραφή της φορολογικής διαδικασίας σε μια επιχείρηση καθώς και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση των φορολογικών συναλλαγών. Τα παραπάνω συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές.

3. Χρεόγραφα Σταθερού Εισοδήματος (6 ECTS)
Ο στόχος του μαθήματος είναι να περιγράψει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των χρεογράφων σταθερού εισοδήματος. Επιπλέον, επιχειρείται να δοθεί μια ανάλυση των τεχνικών και των μεθόδων αξιολόγησης των χρεογράφων σταθερού εισοδήματος και εκτίμησης της αξίας τους.

4. Ειδικά Θέματα Ελεγκτικής και Εσωτερικού Ελέγχου (6 ECTS)
Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις πάνω σε ελεγκτικά ζητήματα που αφορούν τον εσωτερικό, εξωτερικό και φορολογικό έλεγχο που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση. Οι γνώσεις που θα αποκτήσει ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα τον βοηθήσουν στην επαγγελματική του καριέρα ως εσωτερικού ελεγκτή, ορκωτού ελεγκτή, φορολογικού ελεγκτή ή λογιστή μιας οικονομικής οντότητας.