ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
(Σύνολο ECTS - B' Εξαμήνου 30 ECTS)

1. Ειδικά θέματα Ελεγκτικής και Εσωτερικού Ελέγχου (6 ECTS)
Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις πάνω σε ελεγκτικά ζητήματα που αφορούν τον εσωτερικό, εξωτερικό και φορολογικό έλεγχο που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση. Οι γνώσεις που θα αποκτήσει ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα τον βοηθήσουν στην επαγγελματική του καριέρα ως εσωτερικού ελεγκτή, ορκωτού ελεγκτή, φορολογικού ελεγκτή ή λογιστή μιας οικονομικής οντότητας.

2. Φορολογική Λογιστική (6 ECTS)
Η φορολογική διαδικασία αποτελεί ξεχωριστό αντικείμενο σε μια επιχείρηση οργανισμό. Στα πλαίσια του μαθήματος επιχειρείται η περιγραφή της φορολογικής διαδικασίας σε μια επιχείρηση καθώς και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση των φορολογικών συναλλαγών. Τα παραπάνω συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές.

3. Σύγχρονα θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (6 ECTS)
Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η διερεύνηση σύγχρονων θεμάτων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. Η εξέταση των θεμάτων αυτών καθώς και η ανάπτυξη μεθόδων αντιμετώπισης τους κρίνεται πολύ σημαντική για την επιτυχή διοίκησης μιας Επιχείρησης ή Οργανισμού. Τα θέματα που αναπτύσσονται εξετάζονται μέσω της χρήσης μελέτης περίπτωσης και παραδειγμάτων και έχουν στόχο την παροχή των απαραίτητων γνώσεων και την απόκτηση ικανοτήτων για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε μια Επιχείρηση ή Οργανισμό.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
(Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν δύο (2) μαθήματα)

1. Εξειδικευμένα Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (6 ECTS)
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η ανάπτυξη εξειδικευμένων θεμάτων της χρηματοοικονομικής λογιστικής. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται θέματα που αφορούν τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, τη διαδικασία ενοποίησης, τα σχήματα υπό κοινό έλεγχο και τις γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών. Τα παραπάνω συνοδεύονται από μελέτες περίπτωσης και πρακτικές εφαρμογές.

2. Σύγχρονα Εργαλεία Λογιστικής για Λήψη Αποφάσεων (6 ECTS)
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τον μεταπτυχιακό φοιτητή στις τεχνικές και τεχνολογίες που μπορούν να υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων. Η συνεχής ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και των τηλεπικοινωνιών καθιστούν αναγκαία την προσαρμογή της λογιστικής σε νέα συστήματα στηριζόμενα και οργανωμένα σε νέες βάσεις δεδομένων για την ταχύτερη και καλύτερη επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

3. Χρεόγραφα Σταθερού Εισοδήματος (6 ECTS)
Στόχος του μαθήματος είναι να περιγράψει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των χρεογράφων σταθερού εισοδήματος. Επιπλέον, επιχειρείται να δοθεί μια ανάλυση των τεχνικών και των μεθόδων αξιολόγησης των χρεογράφων σταθερού εισοδήματος και εκτίμησης της αξίας τους.

4. Προηγμένες Μέθοδοι Πρόβλεψης Χρηματιστηριακών Μεγεθών (6 ECTS)
Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση του θεωρητικού υπόβαθρου πίσω από τις πλέον προηγμένες τεχνικές πρόβλεψης, καθώς και η απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων για την αποτελεσματική εφαρμογή τους σε πραγματικές χρηματοοικονομικές εφαρμογές.