ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ - Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
(Σύνολο ECTS 30)

1. Θέματα Ελεγκτικής και Εσωτερικού Ελέγχου (6 ECTS)
Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις πάνω σε ελεγκτικά ζητήματα που αφορούν τον εσωτερικό, εξωτερικό και φορολογικό έλεγχο που αντιμετωπίζει μια επιχείρηση. Οι γνώσεις που θα αποκτήσει ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα τον βοηθήσουν στην επαγγελματική του καριέρα ως εσωτερικού ελεγκτή, ορκωτού ελεγκτή, φορολογικού ελεγκτή ή λογιστή μιας οικονομικής οντότητας. Τα θέματα που αναπτύσσονται συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων.

2. Φορολογική Λογιστική (6 ECTS)
Η φορολογική διαδικασία αποτελεί ξεχωριστό αντικείμενο σε μια επιχείρηση οργανισμό. Στα πλαίσια του μαθήματος επιχειρείται η περιγραφή της φορολογικής διαδικασίας σε μια επιχείρηση καθώς και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση των φορολογικών συναλλαγών. Τα παραπάνω συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές.

3. Σύγχρονα θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (6 ECTS)
Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η διερεύνηση σύγχρονων θεμάτων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. Η εξέταση των θεμάτων αυτών καθώς και η ανάπτυξη μεθόδων αντιμετώπισης τους κρίνεται πολύ σημαντική για την επιτυχή διοίκησης μιας Επιχείρησης Οργανισμού. Τα θέματα που αναπτύσσονται εξετάζονται μέσω της χρήσης μελέτης περίπτωσης και παραδειγμάτων και έχουν στόχο την παροχή των απαραίτητων γνώσεων και την απόκτηση ικανοτήτων για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε μια Επιχείρηση Οργανισμό.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
(Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν δύο (2) μαθήματα)

1. Μέθοδοι Αναλυτικής των Επιχειρήσεων στη Λογιστική (6 ECTS)
Το μάθημα στοχεύει στην εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο πεδίο της αναλυτικής των επιχειρήσεων στη Λογιστική Επιστήμη. Ειδικότερα γίνεται μια ανάλυση των διαφορετικών λογιστικών δεδομένων που μπορούν να αντληθούν από το πληροφοριακό σύστημα μιας επιχείρησης και αναπτύσσονται μέθοδοι διαχείρισης δεδομένων μεγάλου όγκου (big data). Επιπλέον, γίνεται ειδική αναφορά στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των λογιστικών μεγεθών καθώς και σε περιπτώσεις όπου μπορεί να απειληθεί η ακεραιότητά και η αξιοπιστία τους. Στη συνέχεια παρατίθενται μέθοδοι μοντελοποίησης και ανάλυσης των λογιστικών δεδομένων. Τέλος με βάση τα αποτελέσματα της παραπάνω ανάλυσης το μάθημα εστιάζει στο σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης εικόνας που προκύπτει από τα δεδομένα για την οικονομική οντότητα, καθώς και τη στρατηγική λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων αξιοποιώντας τα λογιστικά δεδομένα. Τα θέματα που αναπτύσσονται συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων.

2. Μέθοδοι Πρόβλεψης Χρηματιστηριακών Μεγεθών (6 ECTS)
Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση του θεωρητικού υπόβαθρου πίσω από τις πλέον προηγμένες τεχνικές πρόβλεψης, καθώς και η απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων για την αποτελεσματική εφαρμογή τους σε πραγματικές χρηματοοικονομικές εφαρμογές.

3. Χρηματοοικονομική Διοίκηση (6 ECTS)
Το μάθημα στοχεύει να προσφέρει στον μεταπτυχιακό φοιτητή μια ολοκληρωμένη εικόνα της Στρατηγικής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Η θεματολογία που καλύπτεται αποτελεί συνδυασμό των θεμάτων στα οποία αναφέρεται η Στρατηγική Διοίκηση και η Στρατηγική Χρηματοοικονομική Διοίκηση με τη χρήση επιχειρηματικών περιπτώσεων.