ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ
ΛΟΓΙΣΤIΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
(MSc in Accounting and Finance)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ανακοινώνει την λειτουργία του 21ου κύκλου του εξ’ αποστάσεως Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MSc in Accounting and Finance) το οποίο περιλαμβάνει τις παρακάτω κατευθύνσεις:

Α) Λογιστική και Β) Χρηματοοικονομική

Το εξ’ αποστάσεως ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική απονέμει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών πιστοποιημένο από το Association of Chartered Accountants (ACCA), το Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) και το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) παρέχοντας στους απόφοιτους την δυνατότητα επαγγελματικής κατάρτισης-πιστοποίησης στα συναφή αντικείμενα.

Στο εξ’ αποστάσεως ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά έως 31 Αυγούστου 2024, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Έντυπη αίτηση (λήψη αρχείου)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών (υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/τριες, οι οποίοι θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς, μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, τα μαθήματά τους)
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
5. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου, τουλάχιστον Β1, ενώ σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν αποδεικτικό, υποχρεούνται να προσέλθουν σε γραπτή εξέταση στην αγγλική γλώσσα)
6. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση, από μέλη ΔΕΠ (λήψη αρχείου)
7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
9. Επιπρόσθετα προσόντα (πτυχία Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., μεταπτυχιακοί τίτλοι, ξένες γλώσσες εκτός αγγλικής, ειδικά σεμινάρια, γνώση Η/Υ, πιστοποιητικά συμπληρωματικής εκπαίδευσης, υποτροφίες, βραβεία, κ.ά.)

Η λειτουργία του ΠΜΣ χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους (τέλη φοίτησης). Τα δίδακτρα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το 0,24% του ΟΑΕΔ, δηλαδή ολόκληρο το κόστος του προγράμματος ή μέρος αυτού επιστρέφεται στις επιχειρήσεις ή τους οργανισμούς μέσω της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% του ΟΑΕΔ. Επίσης, έως του ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των μεταπτυχιακών φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ μπορεί να απαλλαγεί από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν. 4485/2017. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών στο εξ αποστάσεως ΠΜΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (4ος όροφος, γραφείο 431, κτίριο ΗΘ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54006 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891 691-693, ιστοσελίδα (website): www.accfin.uom.gr, e-mail: maf@uom.edu.gr. Οι ώρες εξυπηρέτησης είναι: Δευτέρα -Παρασκευή: 10:00πμ – 16:00μμ.

 

Καθηγητής Χρήστος Ι. Νεγκάκης
Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Διευθυντής των ΠΜΣ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Διευθυντής του ΠΞΠΣ (BSc in Accounting and Finance)

 

Comments are closed.