Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ανακοινώνει την έναρξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στα παρακάτω γνωστικά πεδία έρευνας:

 

Γνωστικά Πεδία Έρευνας Αριθμός Υποψηφίων
 • Λογιστική
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική
 • Ελεγκτική
 • Διεθνή Πρότυπα Ελεγκτικής
 • Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
 • Λογιστική Εταιρικών Επιχειρήσεων
 • Φορολογία Εισοδήματος
 • Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
 • Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική
 • Εξειδικευμένα Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής
10
 • Ποσοτικά Οικονομικά
 • Οικονομετρία
2
 • Διεθνή και Ευρωπαϊκή Χρηματοοικονομική
 • Νομισματική και Τραπεζική
3
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Διαδικτυακά Πληροφοριακά Συστήματα
 • Υπολογιστική Νέφους και Πληροφοριακά Συστήματα
2
 • Χρηματοοικονομικά Παράγωγα
1

Οι υποψήφιοι θα πρέπει, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα ανάρτησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςτα παρακάτω δικαιολογητικά

 1. Έντυπη αίτηση (όπου θα αναγράφεται το γνωστικό πεδίο έρευνας).
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
 3. Αντίγραφα Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών από Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
 4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
 5. Αποτελέσματα GMAT (ελάχιστος βαθμός 600).
 6. Αποδεικτικό άριστης γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας.
 7. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
 8. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ (έντυπα συστατικών επιστολών).
 9. Ένα κείμενο 500 λέξεων, στο οποίο θα περιγράφονται τα επί μέρους ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου, στο πλαίσιο του ευρύτερου γνωστικού αντικειμένου της προκηρυσσόμενης θέσης.
 10. Η αποδοχή αλλοδαπών φοιτητών θα γίνεται εφόσον προσκομίσουν την αναγνώριση των τίτλων σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ καθώς και της πιστοποίησης Ελληνικής γλωσσομάθειας.
 11. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (κτίριο Η, ημιώροφος, γραφείο 1) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, 540 06 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891 607-441 ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: finsecr@uom.gr. Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού είναι: Δευτέρα – Παρασκευή 11:00πμ – 13:00μμ.

 

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Ι. Νεγκάκης

Comments are closed.