Το Πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο-σκοπό την εξειδίκευση των πτυχιούχων ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην προαγωγή των γνώσεων στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής, της Εφαρμοσμένης Λογιστικής και της Ελεγκτικής δημιουργώντας στελέχη ικανά:
α) να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο χώρο των επιχειρηματικών οντοτήτων του δημόσιου ή/και ιδιωτικού τομέα ως ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές, εσωτερικοί ελεγκτές, λογιστές - φοροτεχνικοί, σύμβουλοι επιχειρήσεων ή ανώτατα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και του ιδιωτικού τομέα,
β) να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών στα γνωστικά αντικείμενα της λογιστικής και ελεγκτικής.
Επίσης, στοχεύει στην επιμόρφωση ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για την κάλυψη αναγκών σε εξειδικευμένες δραστηριότητες τους.
Το συνεκτικό υπόβαθρο των δύο κατευθύνσεων του ΠΜΣ στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» είναι ο συνδυασμός θεωρητικής γνώσης για την κατανόηση της λειτουργίας της οντότητας με την πρακτική εκπαίδευση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα.

Το ΠΜΣ στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» με τις εξής κατευθύνσεις:
(α) Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική και
(β) Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική Δημόσιου Τομέα

Συγκριτικά Πλεονεκτήματα του ΠΜΣ:

Το ΠΜΣ-ΕΛΕ παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης πιστοποίησης από το:
(α) Association of Chartered Certified Accountants-ACCA, προσφέροντας απαλλαγή σε 9 από τις εξεταζόμενες διδακτικές ενότητες,
(β) Institute of Chartered Accountants in England and Wales- ICAEW, δίνοντας απαλλαγή σε 6 απο τις εξεταζόμενες διδακτικές ενότητες,
(γ) Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών-ΙΕΣΟΕΛ, δίνοντας απαλλαγή σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα,
(δ) Institute of Internal Controls (IIC) ως Certified Internal Controls Auditor-CICA, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για επαγγελματική απασχόληση των αποφοίτων στον χώρο του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων.

Το Πρόγραμμα Σπουδών
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί με επιτυχία σε συνολικά δέκα πέντε (15) μαθήματα. Κατά την διάρκεια του τέταρτου εξαμήνου οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Χρονική Διάρκεια
Η διάρκεια σπουδών ανέρχεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα (τρία (3) εξάμηνα διδασκαλία μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο εκπόνηση διπλωματικής εργασίας). Έναρξη Μαθημάτων: Χειμερινό Εξάμηνο, (Μέγιστη Διάρκεια Σπουδών: 8 εξάμηνα)