Ο σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που οργανώνει και λειτουργεί το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ?αρίθ.138883/Β7 απόφασης του ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 646Β/08-04-2009) είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής ώστε να μπορούν να συμβάλουν αφενός στην προαγωγή των γνώσεων στα γνωστικά αντικείμενα της Εφαρμοσμένης Λογιστικής και της Ελεγκτικής δημιουργώντας στελέχη ικανά:

  1. να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στο χώρο των επιχειρήσεων, των συμβούλων επιχειρήσεων ή της δημόσιας διοίκησης,
  2. να προωθήσουν την ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή:

Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»

με ειδίκευση στην:

  • Λογιστική και Ελεγκτική
  • Ελεγκτική Δημόσιου Τομέα

Ως ελάχιστη χρονική διάρκεια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική», ορίζονται σε τέσσερα (4) εξάμηνα εκ των οποίων τα τρία (3) εξάμηνα διατίθενται για την παρακολούθηση των μαθημάτων και το τέταρτο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Συγκριτικά Πλεονεκτήματα του ΠΜΣ:

Το ΠΜΣ-ΕΛΕ παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης πιστοποίησης από το:
(α) Association of Chartered Certified Accountants-ACCA, προσφέροντας απαλλαγή σε 9 από τις εξεταζόμενες διδακτικές ενότητες,
(β) Institute of Chartered Accountants in England and Wales- ICAEW, δίνοντας απαλλαγή σε 6 απο τις εξεταζόμενες διδακτικές ενότητες,
(γ) Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών-ΙΕΣΟΕΛ, δίνοντας απαλλαγή σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα,
(δ) Institute of Internal Controls (IIC) ως Certified Internal Controls Auditor-CICA, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για επαγγελματική απασχόληση των αποφοίτων στον χώρο του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων.

Το Πρόγραμμα Σπουδών
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί με επιτυχία σε συνολικά δέκα πέντε (15) μαθήματα. Κατά την διάρκεια του τέταρτου εξαμήνου οι φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Χρονική Διάρκεια
Η διάρκεια σπουδών ανέρχεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα (τρία (3) εξάμηνα διδασκαλία μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο εκπόνηση διπλωματικής εργασίας). Έναρξη Μαθημάτων: Χειμερινό Εξάμηνο, (Μέγιστη Διάρκεια Σπουδών: 8 εξάμηνα)