ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
(Σύνολο ECTS - Β' Εξαμήνου 30 ECTS)

1. Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική (6 ECTS)
Στόχος του μαθήματος είναι η χρήση μεθόδων για την παροχή οικονομικών πληροφοριών στα στελέχη, δηλ. τα πρόσωπα που βρίσκονται μέσα σ' έναν οργανισμό-επιχείρηση και διευθύνουν και ελέγχουν τις λειτουργίες του. Ειδικότερα, αναλύονται οι αρχές, δομές και διαδικασίες της διοικητικής λογιστικής επιστήμης και αναπτύσσονται τα κατάλληλα εργαλεία ανάλυσης των εσόδων και υπολογισμού των εξόδων. Επιπλέον, ερμηνεύονται και αναλύονται οι μέθοδοι και τεχνικές προσδιορισμού του επιχειρηματικού κόστους με τελικό στόχο, οι διοικητές των οικονομικών μονάδων να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες που τους παρέχονται από τους οικονομικούς διευθυντές προκειμένου να λάβουν τις κατάλληλες αποφάσεις ώστε αφενός να οδηγήσουν την επιχείρηση στην κορυφή του κλάδου δραστηριοποίησης και αφετέρου να τους καταστήσει αξιόπιστα στελέχη. Τα προαναφερθέντα θέματα συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων (case studies).

2. Αρχές Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Αγορών (6 ECTS)
Ο στόχος του μαθήματος είναι να περιγράψει τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες των χρηματοπιστωτικών αγορών και της χρηματοοικονομικής διοίκησης. Η εύρυθμη λειτουργία ενός οικονομικού συστήματος στηρίζεται στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών. Αναλύονται: η χρηματαγορά, η αγορά ομολόγων, η χρηματιστηριακή αγορά, η αγορά παραγώγων και οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων. Η χρηματοοικονομική διοίκηση εξετάζει θεμελιώδεις κατηγορίες αποφάσεων τις οποίες θα πρέπει να λάβει μια επιχείρηση όπως επενδυτικές και χρηματοδοτικές αποφάσεις. Τα προαναφερθέντα θέματα συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων (case studies).

3. Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις (6 ECTS)
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη των μεθόδων που χρησιμοποιούνται τόσο για τις διαδικασίες ενοποίησης όσο και για την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Επιπλέον, αναπτύσσονται θέματα σχετικά με τη διερεύνηση και εξέταση των λογιστικών προβλημάτων που συνδέονται με την μέτρηση και αποτίμηση της αξίας στοιχείων που εμφανίζονται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και των τρόπων αντιμετώπισης τους. Τα προαναφερθέντα θέματα συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων (case studies).

4. Ελεγκτική- Επαγγελματική Δεοντολογία (6 ECTS)
Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει το πλαίσιο λειτουργίας του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή όπως προβλέπουν οι νομοθετικές διατάξεις, ο Κώδικας Δεοντολογίας και οι υφιστάμενες αρχές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. Επιπλέον, εξετάζεται το ζήτημα της επαγγελματικής ανεξαρτησίας του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, προτείνεται ο ακολουθούμενος ποιοτικός έλεγχος της εργασίας των ορκωτών ελεγκτών και περιγράφονται οι μέθοδοι ελέγχου και επαλήθευσης που διενεργούνται από την ελεγχόμενη οντότητα-πελάτη. Τέλος, γίνεται αναφορά και ανάλυση των εκθέσεων ελέγχου που εκδίδονται από τους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές. Τα θέματα που αναπτύσσονται συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων (case studies).

5. Εταιρικό Δίκαιο (6 ECTS)
Σκοπός του μαθήματος είναι να γίνει μια γενική επισκόπηση της ύλης του Εταιρικού και Πτωχευτικού Δικαίου, μέσα από τη θεωρία, (επιστήμη), νομολογία των Δικαστηρίων και την πρακτική των Συναλλαγών. Τα προαναφερθέντα θέματα συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων (case studies).