ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
(Σύνολο ECTS - Γ' Εξαμήνου 30 ECTS)
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

1. Ειδικά Θέματα Λογιστικής και Ελεγκτικής Δημοσίου Τομέα (6 ECTS)
Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη θεμάτων σχετικά με τις λογιστικές διαδικασίες καθώς και την ελεγκτική στο Δημόσιο Τομέα. Ειδικότερα, αναπτύσσονται οι διαφορές στη λογιστική διαδικασία σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα και περιγράφονται ειδικές περιπτώσεις ελέγχων του Δημοσίου Τομέα. Τα προαναφερθέντα θέματα συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων (case studies).

2. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (6 ECTS)
Η εφαρμογή ενός κοινού λογιστικού πλαισίου για το Δημόσιο Τομέα και η χρήση κοινών λογιστικών προτύπων οδηγεί στην ανάγκη ανάλυσης τους με σκοπό τη σωστή εφαρμογή. Σκοπός του μαθήματος είναι η περιγραφή του θεσμικού πλαισίου των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα (IPSAS) καθώς και των Ευρωπαϊκών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα (EPSAS). Τα προαναφερθέντα θέματα συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων (case studies).

3. Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Δημοσίου Τομέα (6 ECTS)
Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η παρουσίαση των αρχών των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου αναφορικά με ζητήματα που καλύπτουν τον Δημόσιο Τομέα. Περιγράφονται οι βασικές προβλέψεις των ΔΠΕ που χρησιμοποιούνται στον έλεγχο του Δημοσίου Τομέα καθώς και ειδικές περιπτώσεις. Τα παραπάνω συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων (case studies).

4. Κοστολόγηση Υπηρεσιών Δημοσίου Τομέα (6 ECTS)
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η περιγραφή και ανάπτυξη των μεθόδων κοστολόγησης για το Δημόσιο Τομέα. Οι μέθοδοι που αναπτύσσονται είναι χρήσιμες για τη λήψη αποφάσεων στο Δημόσιο Τομέα εστιάζοντας στην παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών για τα διοικητικά στελέχη. Τα παραπάνω συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές, παραδείγματα και μελέτες περιπτώσεων (Case Studies).

5. Πληροφοριακά Συστήματα Δημοσίου Τομέα (6 ECTS)
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις τεχνολογίες των πληροφοριακών συστημάτων που χρησιμοποιούνται στο Δημόσιο Τομέα. Επιπλέον, αναπτύσσονται μέθοδοι ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων, και περιγράφονται οι νεότερες τεχνολογίες πληροφοριών. Παράλληλα, περιγράφεται η διαχείριση βάσεων δεδομένων, καθώς και η χρήση των βάσεων δεδομένων στη βελτίωση της απόδοσης ενός οργανισμού. Τέλος, περιγράφονται οι διαδικασίες ανάπτυξης ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου για τα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα. Τα προαναφερθέντα θέματα συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων (case studies).