ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
(Σύνολο ECTS - Α' Εξαμήνου 30 ECTS)

1. Γενικές Αρχές Λογιστικής και Λογιστικά Πρότυπα (6 ECTS)
Το αντικείμενο του μαθήματος είναι, αρχικά, η εννοιολογική παρουσίαση θεμάτων που αφορούν την λογιστική αναγνώριση, καταγραφή, παρακολούθηση, σύνταξη, ανάλυση και ερμηνεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων για την λήψη αποφάσεων. Ακολούθως, αναλύεται το θεσμικό πλαίσιο των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/14). Στη συνέχεια, εξετάζονται θέματα που αφορούν τη χρήση λογιστικών μεθόδων-διαδικασιών και τεχνικών για την απεικόνιση των στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα. Τα προαναφερθέντα θέματα συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων (case studies).

2. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (6 ECTS)
Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η εξέταση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και η κάλυψη των ολοένα αυξημένων αναγκών για πληροφόρηση και πρακτική καθοδήγηση σε σχέση με ζητήματα που αφορούν τα ΔΠΧΑ. Καλύπτονται τόσο τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα όσο και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς καθώς και οι Διερμηνείες τους. Επίσης, αναλύεται το Πλαίσιο Κατάρτισης και Παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων και παρατίθενται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων. Η θεωρητική ανάλυση των θεμάτων των ΔΠΧΑ συνοδεύεται από πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων (case studies).

3. Διαχείριση Κινδύνων και Εσωτερικός Έλεγχος (6 ECTS)
Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η παρουσίαση και η πρακτική εφαρμογή μεθόδων διαχείρισης κινδύνων καθώς και της διαδικασίας του εσωτερικού ελέγχου. Ειδικότερα, αναλύεται τόσο το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου όσο και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του κινδύνου σε μια οικονομική οντότητα. Η θεωρητική ανάλυση των θεμάτων συνοδεύεται από πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων (case studies).

4. Αρχές Οικονομίας, Χρηματοοικονομικής και Οικονομικής των Επιχειρήσεων (6 ECTS)
Η λήψη των επιχειρηματικών αποφάσεων απαιτεί πληροφόρηση για τα δρώμενα εκτός και εντός της επιχειρηματικής οντότητας. Το παρόν μάθημα έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκριθεί κατά τον καλύτερο τρόπο σ' αυτή την πραγματικότητα παρέχοντας βασικές γνώσεις για τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του οικονομικού συστήματος, στα πλαίσια του οποίου δραστηριοποιείται η επιχείρηση, για την επιχειρηματική οντότητα αυτή καθ’ αυτή και για ένα σημαντικό κομμάτι της εσωτερικής λειτουργίας της επιχείρησης, της χρηματοοικονομικής λειτουργίας της, αυτό που έχει άμεση σύνδεση με το αντικείμενο του παρόντος μεταπτυχιακού προγράμματος. Τα προαναφερθέντα θέματα συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων (case studies).

5. Στοιχεία Μαθηματικών και Στατιστικής (6 ECTS)
Το μάθημα αποσκοπεί στην εκμάθηση ποσοτικών μεθόδων και εργαλείων χρήσιμων στην σύνταξη και εκτέλεση βασικής επιστημονικής έρευνας. Ειδικότερα το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές βασικές γνώσεις μεθόδων μαθηματικής ανάλυσης και στατιστικής επεξεργασίας καθώς και γνώσεις εξειδικευμένων μαθηματικών και στατιστικών προγραμμάτων. Οι φοιτητές συνδυάζουν θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές εφαρμογές με τη χρήση των Η/Υ απαραίτητες στη ποσοτική ανάλυση οικονομικών δεδομένων, ώστε να μπορούν να τις εφαρμόσουν σε καθημερινά προβλήματα οικονομικής υφής.