ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
(Σύνολο ECTS - Γ' Εξαμήνου 30 ECTS)
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

1. Σύγχρονα Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (6 ECTS).
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξέταση σύγχρονων θεμάτων Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Εξειδικευμένων θεμάτων των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Επιπλέον, αναπτύσσονται μέθοδοι αντιμετώπισης των θεμάτων αυτών, οι οποίες χρησιμοποιούνται από τη Διοίκηση μιας Επιχείρησης Οργανισμού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και παρατίθενται πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων (case studies).

2. Χρηματοοικονομική Ανάλυση (6 ECTS)
Οι επενδυτές - χρηματοδότες με τη δέσμευση των κεφαλαίων τους σε 'κινητές αξίες' των επιχειρήσεων προσδοκούν ικανοποιητική απόδοση και φυσικά ασφαλή επιστροφή των κεφαλαίων τους. Η επιλογή της επιχείρησης που θα 'εξασφαλίζει' τα παραπάνω απαιτεί μια ολοκληρωμένη ανάλυση της πορείας της. Το μάθημα επιχειρεί να δώσει στο μεταπτυχιακό φοιτητή ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και προσδιορισμού της αξίας της επιχείρησης. Τα προαναφερθέντα θέματα συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων (case studies).

3. Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (6 ECTS)
Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η παρουσίαση των αρχών, της λειτουργίας και της εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου. Ειδικότερα, περιγράφονται οι βασικές προβλέψεις των ΔΠΕ για τον έλεγχο των επιχειρήσεων καθώς και ειδικά θέματα που σχετίζονται με τα ΔΠΕ. Τα παραπάνω πρότυπα αναλύονται τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και πρακτικά με την παράθεση πρακτικών εφαρμογών και την ανάπτυξη μελετών περίπτωσης (case studies).

4. Πληροφορική και Μηχανογραφικά Συστήματα (6 ECTS)
Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις τεχνολογίες των πληροφοριακών συστημάτων και τη χρήση τους στη λήψη αποφάσεων. Αναπτύσσονται συναφή θέματα όπως: μεθοδολογίες ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων, ιδιότητες των σύνθετων συστημάτων, αρχιτεκτονική και προδιαγραφές πληροφοριακών συστημάτων. Επιπλέον, περιγράφονται τα Επιχειρηματικά Πληροφοριακά Συστήματα και ο ρόλος τους στην επιχείρηση σήμερα, τα Πληροφοριακά Συστήματα ως κινητήρια δύναμη του επιχειρείν καθώς και τα Πληροφοριακά Συστήματα και οι τεχνολογίες πληροφοριών. Τέλος, περιγράφονται οι βασικές διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου για λογιστικά πληροφοριακά συστήματα. Τα προαναφερθέντα θέματα συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων (case studies).

5. Φορολογική Νομοθεσία (6 ECTS)
Σκοπός του μαθήματος είναι η περιγραφή της φορολογικής νομοθεσίας και η χρήση μεθόδων φορολογικής λογιστικής για την αντιμετώπιση προβλημάτων των επιχειρήσεων, στην αγορά και διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών, στην καταγραφή των λογιστικών γεγονότων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των φορολογικών νόμων για την εξαγωγή του αποτελέσματος και της απόδοσης των φόρων, άμεσων και έμμεσων στο κράτος. Επίσης, να μεταδώσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές τις αρχές, δομές και διαδικασίες της φορολογικής συνείδησης, να διδάξει τα κατάλληλα εργαλεία ανάλυσης υπολογισμού των φόρων, να ερμηνεύσει και να αναλύσει τις μεθόδους και τεχνικές προσδιορισμού των φορολογητέων κερδών με τελικό στόχο, οι διοικητές των οικονομικών μονάδων (μάνατζερ) να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες των φόρων για χάραξη της μελλοντικής στρατηγικής της επιχείρησης. Τα προαναφερθέντα θέματα συνοδεύονται από πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων (case studies).