ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, το οποίο περιλαμβάνει τα παρακάτω θεματικά πεδία έρευνας καθώς και τον αριθμό των υποψηφίων:

Πεδία Έρευνας Αριθμός υποψηφίων
· Λογιστική

· Χρηματοοικονομική Λογιστική

· Ελεγκτική

· Διεθνή Πρότυπα Ελεγκτικής

· Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

· Λογιστική Εταιρικών Επιχειρήσεων

· Φορολογία Εισοδήματος

· Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

· Κοστολόγηση

· Διοικητική Λογιστική

· Εξειδικευμένα Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

10
· Η επιρροή του e-στρατηγικού μάνατζμεντ στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών και διεθνών επιχειρήσεων.

· Η επίδραση των πολιτισμικών παραγόντων (κουλτούρα) στην ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών επιχειρήσεων στο σύγχρονο Διεθνές περιβάλλον.

· Η επιρροή του γνωστικού κεφαλαίου μιας επιχείρησης (knowledge management) στη δημιουργικότητα και καινοτομία μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.

· Η επιρροή της στρατηγικής εκπαίδευσης και μάθησης μιας επιχείρησης στην ενδυνάμωση της ποιότητας της παιδείας και στην ανάπτυξη νεόφυτων επιχειρήσεων (startup companies)

· Η στρατηγική επίδραση της τέχνης (αισθητική, υποκειμενική σκέψη, art) στην επιχειρηματικότητα μίας επιχείρησης ή ενός οργανισμού

· Η στρατηγική του μάνατζμεντ της αλλαγής και η επίδραση της στην συμπεριφορά και παραγωγικότητα (π.χ. ποιότητα, στρες)των ιατρών και νοσηλευτών του Δημόσιου ή και Ιδιωτικού Τομέα της Υγείας στην Ελλάδα

2
· Διεθνή και Ευρωπαϊκή Χρηματοοικονομική

· Νομισματική και Τραπεζική

3
· Εφαρμογές Ιστού

· Πληροφοριακά συστήματα παραγόμενα από τελικούς χρήστες

· Ηλεκτρονικό εμπόριο επιχειρείν

2

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικάστη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο.

1. Έντυπη αίτηση στην οποία να αναγράφεται το πεδίο έρευνας.

2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

3. Επίσημα αντίγραφα Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών από Πανεπιστήμιο του εσωτερικού ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

4. Επικυρωμένα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας.

5. Επίσημα αποτελέσματα του GMAT με γενικό βαθμό όχι μικρότερο από 600.

6. Αποδεικτικό άριστης γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας όπως περιγράφεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

7. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, διακρίσεις ή λοιποί τίτλοι σπουδών (εάν υπάρχουν).

8. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ (έντυπα συστατικών επιστολών).

9. Ένα κείμενο 500 λέξεων, στο οποίο θα περιγράφονται τα επί μέρους ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου, στο πλαίσιο του ευρύτερου γνωστικού αντικειμένου της προκηρυσσόμενης θέσης.

10. Η αποδοχή αλλοδαπών φοιτητών θα γίνεται εφόσον προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου του πτυχίου και μεταπτυχιακούς τίτλους του διπλώματος από το ΔΟΑΤΑΠ και επιπλέον είναι κάτοχοι της Ελληνικής πιστοποίησης γλωσσομάθειας.

11. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (κτίριο Η, ημιώροφος, γραφείο 1) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, 540 06 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891607-441 ή στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.uom.gr. Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού είναι: Δευτέρα – Παρασκευή 11:00 – 13:00.

 

Ο Πρόεδρος

Χρήστος Ι. Νεγκάκης

Καθηγητής

Comments are closed.