παράταση αιτήσεων για το Π.Μ.Σ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική έως την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ
ΛΟΓΙΣΤIΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
(MSc in Accounting and Finance)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ανακοινώνει την λειτουργία του 17ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική (MSc in Accounting and Finance) το οποίο περιλαμβάνει τις παρακάτω κατευθύνσεις:

Α) Λογιστική και Β) Χρηματοοικονομική

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά έως 31 Αυγούστου 2020, φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Έντυπη αίτηση (λήψη αρχείου)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών (υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/τριες, οι οποίοι θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς, μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, τα μαθήματά τους)
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
5. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου, τουλάχιστον Β1, ενώ σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν αποδεικτικό, υποχρεούνται να προσέλθουν σε γραπτή εξέταση στην αγγλική γλώσσα)
6. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση, από μέλη ΔΕΠ (λήψη αρχείου)
7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
9. Επιπρόσθετα προσόντα (πτυχία Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., μεταπτυχιακοί τίτλοι, ξένες γλώσσες εκτός αγγλικής, ειδικά σεμινάρια, γνώση Η/Υ, πιστοποιητικά συμπληρωματικής εκπαίδευσης, υποτροφίες, βραβεία, κ.ά.)

Η λειτουργία του ΠΜΣ χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους (τέλη φοίτησης). Τα δίδακτρα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το 0,24% του ΟΑΕΔ, δηλαδή ολόκληρο το κόστος του προγράμματος ή μέρος αυτού επιστρέφεται στις επιχειρήσεις ή τους οργανισμούς μέσω της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% του ΟΑΕΔ. Έως του ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ μπορεί να απαλλαγεί από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Ν. 4485/2017. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του ΠΜΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (4ος όροφος, γραφείο 431, κτίριο ΗΘ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54006 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891 691-693, ιστοσελίδα (website): www.accfin.uom.gr, e-mail: maf@uom.gr. Οι ώρες εξυπηρέτησης είναι: Δευτέρα -Παρασκευή: 10:00πμ – 16:00μμ.

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων και
Διευθυντής του ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική

Καθηγητής, Χρήστος Ι. Νεγκάκης

 

Comments are closed.