Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 8ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Στελέχη Επιχειρήσεων το οποίο περιλαμβάνει τις παρακάτω κατευθύνσεις:

Α. Λογιστικής και Β. Χρηματοοικονομικής

Στο ΠΜΣ στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Στελέχη Επιχειρήσεων γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ισότιμων αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΣΕΙ καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ.

Το ΠΜΣ απευθύνεται σε εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων που παράλληλα με την επαγγελματική τους δραστηριότητα επιθυμούν να παρακολουθήσουν Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Η χρονική διάρκεια σπουδών είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα από τα οποία το τελευταίο αφιερώνεται στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων του προγράμματος γίνεται είτε δια ζώσης, αποκλειστικά Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο, είτε σε συνδυασμό με τη μέθοδο της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης.

O 8ος κύκλος του Προγράμματος θα αρχίσει τον Φεβρουάριο του 2016. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν, έως τις 18 Δεκεμβρίου 2015, στη Γραμματεία του ΠΜΣ στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Έντυπη αίτηση
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος
 4. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή Μ.Ο.
 5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ (www.uom.gr)
 6. Αντίγραφα αποδεικτικών επαγγελματικής εμπειρίας
 7. Αποδεικτικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται ως εξής:
  • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
  • BULATS English Language Test, βαθμολογία 60−74, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
  • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations, Syndicate (UCLES) - The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5.
  • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
  • (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
  • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 − UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION− του EDEXCEL.
  • CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.
  • CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) −COMMUNICATOR−και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) −COMMUNICATOR− (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-COMMUNICATOR − και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL − COMMUNICATOR,
  • PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) ή International English Language Testing System (IELTS) - Βαθμολογία από 3 έως 4 ή Business English Certificate - Preliminary (BEC Preliminary) (UNIVERSITY OF CAMBRIDGE LOCAL EXAMINATIONS SYNDICATE (UCLES) ή BASIC COMMUNICATION CERTIFICATE IN ENGLISH ή με πτυχίο Certificate in English (Council of Europe Level B1) Level 2 - Independent User, του Πανεπιστημίου CENTRAL LANCASHIRE ή πτυχίο CERTIFICATE IN INTERMEDIATE COMMUNICATION του EDEXCEL INTERNATIONAL LONDON EXAMINATIONS ή TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 405 ΕΩΣ 500 (EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY ) USA ή Integrated Skills in English Level 1 του TRINITY COLLEGE LONDON (Trinity ISE Ι) ή
  • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του Ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν.3149/2003. [Άρθρο 1 Π.Δ. 146/07 (ΦΕΚ 1852Α/2007) σε συνδυασμό με το τελευταίο άρθρο της παρ. 1 του άρθρου 1 Π.Δ. 116/06 (ΦΕΚ 115Α/2006)].

  (Επιπρόσθετα, μπορούν να γίνουν δεκτά και τα εξής πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για την απόδειξη της καλής γνώσης):

  • TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
  • EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2).
  • OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2).
  • ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
  • Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2.
  • Test of Interactive English, B2 + Level.
  • Test of Interactive English, B2 Level.
  • TOEFL, τουλάχιστον 87 (Internet-based test)

  Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν κανένα από τα παραπάνω αποδεικτικά, υποχρεούνται να προσέλθουν σε γραπτή εξέταση στην αγγλική γλώσσα.

 8. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
 9. Επιπρόσθετα προσόντα (πτυχία, μεταπτυχιακά διπλώματα, ξένες γλώσσες, ειδικά σεμινάρια, γνώση Η/Υ, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, βραβεία, κ.ο.κ.) που θα αποδεικνύονται με αντίγραφο από την αρχή που το εξέδωσε.

Για την αξιολόγηση της αίτησης απαιτείται, επίσης, η κατάθεση παράβολου εξέτασης φακέλου (50?) στο λογαριασμό του ΠΜΣ στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Στελέχη Επιχειρήσεων (Τράπεζα Πειραιώς αρ. λογαριασμού: IBAN: GR66 0172 2020 0052 0203 8851 560). Στο αποδεικτικό κατάθεσης, που υποβάλλεται μαζί με την αίτηση, είναι απαραίτητο να αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση: 4ος όροφος, γραφείο 431, κτίριο ΗΘ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, 540 06 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891-693, fax: 2310 891-649, e-mail: maf@uom.gr. Οι ώρες εξυπηρέτησης είναι: Δευτέρα-Παρασκευή: 11:00πμ - 13:00μμ

Ο Διευθυντής των ΠΜΣ
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Καθηγητής, Χρήστος Ι. Νεγκάκης

Comments are closed.