ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
"ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ"
ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 10ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Στελέχη Επιχειρήσεων το οποίο περιλαμβάνει τις παρακάτω κατευθύνσεις:

Α. Λογιστικής και Β. Χρηματοοικονομικής

Στο ΠΜΣ στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Στελέχη Επιχειρήσεων γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ισότιμων αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΣΕΙ καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ.

Το ΠΜΣ απευθύνεται, κυρίως, σε εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων που παράλληλα με την επαγγελματική τους δραστηριότητα επιθυμούν να παρακολουθήσουν Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών. Η χρονική διάρκεια σπουδών είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα από τα οποία το τελευταίο αφιερώνεται στην εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων του προγράμματος γίνεται είτε δια ζώσης, αποκλειστικά Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο, είτε σε συνδυασμό με τη μέθοδο της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης.

O 10ος κύκλος του Προγράμματος αρχίζει τον Φεβρουάριο του 2018. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν, έως τις 18 Δεκεμβρίου 2017, στην Γραμματεία του ΠΜΣ στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Στελέχη Επιχειρήσεων τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Έντυπη αίτηση
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος
  4. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή Μ.Ο.
  5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση, από μέλη ΔΕΠ.
  6. Αντίγραφο επαγγελματικής εμπειρίας.
  7. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας. (Σε αντίθετη περίπτωση θα προσέλθουν σε γραπτή εξέταση).
  8. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
  9. Επιπρόσθετα προσόντα (πτυχία, μεταπτυχιακά διπλώματα, ξένες γλώσσες εκτός αγγλικής γλώσσας, σεμινάρια, γνώση Η/Υ, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, βραβεία, υποτροφίες, κ.ο.κ.) που θα αποδεικνύονται από σχετικά αντίγραφα.

Για την αξιολόγηση της αίτησης απαιτείται, επίσης, η κατάθεση παράβολου εξέτασης φακέλου (50€) στο λογαριασμό του ΠΜΣ στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Στελέχη Επιχειρήσεων (Τράπεζα Πειραιώς αρ. λογαριασμού: IBAN: GR66 0172 2020 0052 0203 8851 560). Στο αποδεικτικό κατάθεσης, που υποβάλλεται μαζί με την αίτηση, είναι απαραίτητο να αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου.

Η λειτουργία του ΠΜΣ χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους (δίδακτρα).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Γραμματεία του ΠΜΣ στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Στελέχη Επιχειρήσεων: 4ος όροφος, γραφείο 431, κτίριο ΗΘ, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, 540 06 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891-693, 2310 891-691, fax: 2310 891-649, ιστοσελίδα (website): www.accfin.uom.gr, e-mail: maf@uom.gr. Οι ώρες εξυπηρέτησης είναι: Δευτέρα-Παρασκευή: 10:00πμ - 16:00μμ.


Ο Πρόεδρος του
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και
Διευθυντής των ΠΜΣ
Καθηγητής, Χρήστος Ι. Νεγκάκης


Comments are closed.