Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 7ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική.

Στο ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ισότιμων αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΣΕΙ καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ.

Τα μαθήματα του Προγράμματος ξεκινούν τον Οκτώβριο του 2015. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική έως την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2015 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Έντυπη αίτηση

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3. Aντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/τριες, οι οποίοι θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματά τους πριν από την έναρξη της β' φάσης αξιολόγησης των υποψηφίων και θα πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις).

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή Μ.Ο.

5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση, από μέλη ΔΕΠ

6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν).

7. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

8. Επιπρόσθετα προσόντα (πτυχία, ξένες γλώσσες, ειδικά σεμινάρια, γνώση Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, βραβεία) θα πρέπει να αποδεικνύονται με αντίγραφο από την αρχή που το εξέδωσε.

9. Αποδεικτικό πληρωμής εξέτασης φακέλου υποψηφίου.

Για την αξιολόγηση της αίτησης απαιτείται η κατάθεση παράβολου εξέτασης φακέλου (50 €) στο λογαριασμό του ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική (Τράπεζα Πειραιώς IBAN: GR54 0172 2020 0052 0204 4193 469). Στο αποδεικτικό κατάθεσης, που υποβάλλεται με την αίτηση, είναι απαραίτητο να αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου.

Η λειτουργία του ΠΜΣ χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους (δίδακτρα).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική (4ος όροφος, γραφείο 431, κτίριο ΗΘ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54006 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891693, fax: 2310 891649, e-mail: maf@uom.gr ). Οι ώρες εξυπηρέτησης είναι: Δευτέρα-Παρασκευή: 11:00πμ ? 13:00μμ.

Ο Διευθυντής των ΠΜΣ

του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Καθηγητής, Χρήστος Ι. Νεγκάκης

Leave a Comment