Νομικός Κύκλος* (αντιστοιχία με LW)
(δ2) Ασφαλιστικό & Εργατικό Δίκαιο (εξέταση 1,5 ώρας)
(η1) Εταιρικό & Πτωχευτικό Δίκαιο (εξέταση 1,5 ώρας)
(η2) Ν.4548/2018 (εξέταση 1,5 ώρας)
(α2) ΕΛΠ (εξέταση 1,5 ώρας)

Φορολογικός Κύκλος (αντιστοιχία με TX)
(γ1) Φορολογικά Στοιχεία & Λογιστικό Σύστημα Ν.4308/2014 (εξέταση 1,5 ώρας)
(γ2) Φ.Π.Α. (εξέταση 1,5 ώρας)
(ιε1) Φ.Φ.Π. (εξέταση 1,5 ώρας)
(ιε2) Φ.Ν.Π. (εξέταση 1,5 ώρας)

Comments are closed.