ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ
«ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ»
(MSc in APPLIED ACCOUNTING AND AUDITING)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ανακοινώνει την λειτουργία του 17ου κύκλου του εξ’ αποστάσεως Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική (MSc in Applied Accounting and Auditing).

Το εξ’ αποστάσεως ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική απονέμει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών πιστοποιημένο από το Association of Chartered Accountants (ACCA), το Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) το Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), το Institute of Internal Controls (IIC), το Institute of Internal Auditors (IIA) και το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) παρέχοντας στους απόφοιτους την δυνατότητα επαγγελματικής κατάρτισης-πιστοποίησης στα συναφή αντικείμενα.

Στο εξ’ αποστάσεως ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά μέχρι 31 Αυγούστου 2024, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Έντυπη αίτηση (λήψη αρχείου).
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών (υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/τριες, οι οποίοι θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, τα μαθήματά τους).
  4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
  5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση, από μέλη ΔΕΠ (λήψη αρχείου).
  6. Αποδεικτικό γνώσης της Aγγλικής Γλώσσας (επίπεδο, τουλάχιστον, Β1, ενώ σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν αποδεικτικά γλωσσομάθειας, θα προσέλθουν σε γραπτή εξέταση στην αγγλική γλώσσα)
  7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
  8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
  9. Επιπρόσθετα προσόντα (πτυχία Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., μεταπτυχιακοί τίτλοι, ξένες γλώσσες εκτός αγγλικής, ειδικά σεμινάρια, γνώση Η/Υ, πιστοποιητικά συμπληρωματικής εκπαίδευσης, υποτροφίες, βραβεία, κ.ά.).

Η λειτουργία του εξ’ αποστάσεως ΠΜΣ χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους (τέλη φοίτησης). Τα δίδακτρα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το 0,24% του ΟΑΕΔ, δηλαδή, ολόκληρο το κόστος του προγράμματος ή μέρος αυτού επιστρέφεται στις επιχειρήσεις ή τους οργανισμούς μέσω της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% του ΟΑΕΔ. Επίσης, έως του ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των μεταπτυχιακών φοιτητών που εισάγονται στο εξ’ αποστάσεως ΠΜΣ μπορεί να απαλλαγεί από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών στο εξ’ αποστάσεως ΠΜΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική (4ος όροφος, γραφείο 431, κτίριο ΗΘ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54006 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891 691/693, ιστοσελίδα (website): www.accfin.uom.gr, e-mail: maf@uom.edu.gr. Οι ώρες εξυπηρέτησης είναι: Δευτέρα -Παρασκευή: 10:00πμ – 16:00μμ.

 

Καθηγητής, Χρήστος Ι. Νεγκάκης
Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Διευθυντής των ΠΜΣ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Διευθυντής του ΠΞΠΣ (BSc in Accounting and Finance)

Comments are closed.