Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 13ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική το οποίο περιλαμβάνει τις παρακάτω κατευθύνσεις:

Α. Λογιστικής και Β. Χρηματοοικονομικής

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Α.Σ.Ε.Ι. καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι.

Τα μαθήματα του Προγράμματος ξεκινούν τον Οκτώβριο του 2016. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική έως 31 Αυγούστου 2016 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Έντυπη αίτηση (λήψη αρχείου).

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/τριες, οι οποίοι θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματά τους πριν από την έναρξη της β’ φάσης αξιολόγησης των υποψηφίων και θα πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις).

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή Μ.Ο.

5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση, από μέλη ΔΕΠ (λήψη αρχείου).

6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν).

7. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

8. Αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας.

9. Επιπρόσθετα προσόντα (πτυχία Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., μεταπτυχιακοί τίτλοι, ξένες γλώσσες εκτός αγγλικής, ειδικά σεμινάρια, γνώση Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, πιστοποιητικά συμπληρωματικής εκπαίδευσης, υποτροφίες, βραβεία, κ.ά.) θα πρέπει να αποδεικνύονται με αντίγραφο από την αρχή που τα εξέδωσε.

10. Αποδεικτικό πληρωμής εξέτασης φακέλου υποψηφίου.

Για την αξιολόγηση της αίτησης απαιτείται η κατάθεση παράβολου εξέτασης φακέλου (50€) στο λογαριασμό του ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Τράπεζα Πειραιώς IBAN: GR53 0172 2020 0052 0202 1621 102). Στο αποδεικτικό κατάθεσης, που υποβάλλεται μαζί με την αίτηση, είναι απαραίτητο να αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου.

Η λειτουργία του ΠΜΣ χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους (δίδακτρα).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική: 4ος όροφος, γραφείο 431, κτίριο ΗΘ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, 540 06 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891-693, fax: 2310 891-649, ιστοσελίδα (website) των ΠΜΣ:www.accfin.uom.gr, e-mail: maf@uom.gr. Οι ώρες εξυπηρέτησης είναι: Δευτέρα -Παρασκευή: 10:00πμ – 17:00μμ.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διευθυντής των ΠΜΣ

Καθηγητής, Χρήστος Ι. Νεγκάκης

Επισυναπτώμενα Αρχεία

Λογιστική και Χρηματοοικονομική - Nέοι κύκλοι

Leave a Comment