Ανακοίνωση Έναρξης Λειτουργίας

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:

«ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ»

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 14ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική το οποίο περιλαμβάνει τις παρακάτω κατευθύνσεις:

Α) Λογιστικής και Β) Χρηματοοικονομικής

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι.

Τα μαθήματα του ΠΜΣ ξεκινούν τον Οκτώβριο του 2017. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική έως 31 Αυγούστου 2017 τα εξής δικαιολογητικά:

1. Έντυπη αίτηση (λήψη αρχείου).

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/τριες, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς όλα τα μαθήματά τους πριν από την έναρξη της β' φάσης αξιολόγησης των υποψηφίων).

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή Μ.Ο.

5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση, από μέλη ΔΕΠ (λήψη αρχείου).

6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν).

7. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

8. Επιπρόσθετα προσόντα (πτυχία Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., μεταπτυχιακοί τίτλοι, ξένες γλώσσες εκτός αγγλικής, ειδικά σεμινάρια, γνώση Η/Υ, πιστοποιητικά συμπληρωματικής εκπαίδευσης, υποτροφίες, βραβεία, κ.ά.) θα πρέπει να αποδεικνύονται.

9. Αποδεικτικό κατάθεσης εξέτασης φακέλου υποψηφίου.

Για την αξιολόγηση της αίτησης απαιτείται η κατάθεση παράβολου εξέτασης φακέλου (50€) στο λογαριασμό του ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Τράπεζα Πειραιώς IBAN: GR53 0172 2020 0052 0202 1621 102). Στο αποδεικτικό κατάθεσης, που υποβάλλεται μαζί με την αίτηση, είναι απαραίτητο να αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου.

Η λειτουργία του ΠΜΣ χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους (δίδακτρα).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική: 4ος όροφος, γραφείο 431, κτίριο ΗΘ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, 54006 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 891693, fax: 2310 891649, ιστοσελίδα (website) ΠΜΣ: www.accfin.uom.gr, e-mail: maf@uom.gr. Οι ώρες εξυπηρέτησης είναι: Δευτέρα -Παρασκευή: 10:00πμ – 17:00μμ.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Διευθυντής των ΠΜΣ

Καθηγητής, Χρήστος Ι. Νεγκάκης

Comments are closed.