Συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Ανακοινώνεται έγγραφο της Γραμματείας Συγκλήτου του ΑΠΘ σχετικά με τη συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.

711Θ46Ψ8ΧΒ-ΝΧΨ

Από τηΓραμματεία του ΔΔΠΜΣ